Вход | Регистрация

Вход

Loginname: Парола: Забравени детайли? Регистрация

"Как да тълкуваме и разбираме Библията (пример: Духовните дарби)"

Публикувано от Ivan Antonov (batvan) наFeb 18 2021
Статии >>

                            


    В зората на Църковния период, когато в тялото на Христос започват да навлизат ереси, Църквата не толкова канализира, структурира и дефинира своите учения и доктрини, колкото създава правила за тълкуване и разбиране на библейските текстове. Защо прави това? Святитя Дух създава (ражда) Църквата, но също така Той Е и авторът на Библията! В живота на християнина има три най-важни неща: Библията, Святият Дух и самия той! Защо сложих Писанието на първо място? Защото мнозина от нас не са видели Бога (Отец, Сина или Святия Дух), но вярваме на Библията. Тя е нашия еталон, единствения източник за разбиране на Божието Царство и как да живеем правилно в Него. Ако нещо с Нея не е наред, то цялата ни вяра става суетна и ненужна! Единствено Духът на Помазаника може да тълкува библейските текстове правилно и точно, защото Той ги е вдъхновил и знае какво е искал да каже. Ако не дойде откровение от Духа върху Писанието, човек може с години да го чете, но няма да разбере нищо! Господ Исус Го изпрати, за да ни научи на всичко – Йн. 14:26 и да ни упътва (разкрива) на всяка истина – Йн. 16:13. Вашият християнски живот не би струвал „пукната пара“, ако не живеете реално със Святия Дух. Всеки може да се моли пламенно да познава Духа от близо и да се научи да живее реално с Него, защото Той за това е тук – за да не сме сираци – Йн. 14:18. Библията може да оживее в нас и да придобие истинска същност само когато се научим да пребъдваме (живеем истински) в Духа на Христос! Не е важно да дадеш риба на някого, за да се нахрани веднъж, но е важно да го научиш да лови риба! Лесно е да научиш доктрини наизуст, но можеш ли да ги докажеш чрез Библията? Ако нещо, което вярваш, не можеш да го покажеш от Писанието, значи не е истина, не е библейско!
    Едно от най-важните правила за тълкуване и разбиране на Библията е:

„Един боговдъхновен текст НЕ МОЖЕ да противоречи на друг боговдъхновен текст!“

    Много от християните правят грешката да разделят Словото на различни една от друга части, като забравят, че То е едно цяло. Когато Духът го е предавал на верните си хора и те са го записвали, не е имало стихове и глави в него. Те са поставени по-късно с добри намерения – за да се намират по-лесно търсените пасажи и стихове, но никога не е правено, за да наруши неговата цялостност! Дадена дума има своето значение в изречението, в което е използвана, от своя страна то има своето значение в абзаца (тематичния пасаж), той – главата на книгата, тя – в Завета, в който е написана, а той в цялата Библия! Не се правят изводи и доктрини от една дума или един стих, извадени от контекста на главата, книгата, Завета – цялостното учение на Словото по този въпрос! Вашият извод върху даден стих не бива да противоречи на същото учение казано в Библията на друго място! Когато изследвате дадена тема в Библията, чрез конкорданс можете да намерите всичко, което се казва по темата и тогава да започнете да четете и да правите изводи – (това е по-бързия начин, но понякога по-неефективния! Аз предпочитам да започна да чета цялата Библия отначало и да следя всичко казано по въпроса чакайки откровение и водителство от Духа, за да бъде по-пълно знанието. Конкордансът помага много, но не винаги знае всичко по дадена тема, той е помагало, не е ЕТАЛОН и не е боговдъхновен!) Запомнете това основно правило:

„Един боговдъхновен текст НЕ МОЖЕ да противоречи на друг боговдъхновен текст!“

    Нека сега да отнесем това знание относно „духовните дарби“, защото в Някои Църковни общества царува голямо неразбиране относно тях и всеки тълкува както намери за добре, но често това ощетява както самия него, така и цялото събрание! Да отидем на 1Коринтяни 12 глава (помолете Святия Дух да ви даде дух на мъдрост и откровение върху Словото Си,  да ви говори чрез него, Той да ви го тълкува и да ви разкрива неговите дълбочини! Прочетете текста първо на един дъх, все едно го правите за първи път! После още едни път, по бавно като внимавате на изразните средства и начина на предаване на информацията! Трити път – как авторът развива темата – какви проблеми разглежда и какви решения предлага! Четвъртият път – намерете всичко по въпроса за духовните дарби написано от апостол Павел и сравнете с намереното в тази глава!):

1 При това, братя, желая да разберете и за духовните дарби.
2 Вие знаете, че когато бяхте езичници, отвличахте се към немите идоли, както и да ви водеха.
3 Затова ви уведомявам, че никой, като говори с Божия Дух, не казва: Да бъде проклет Исус! и никой не може да нарече Исус Господ, освен със Светия Дух.
4 Дарбите са различни; но Духът е същият.
5 Службите са различни; но Господ е същият.
6 Различни са и действията; но Бог е същият, Който върши всичко във всичките човеци.
7 А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза.
8 Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух;
9 на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцерителни дарби чрез единия Дух;
10 на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици.
11 А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, както му е угодно.
12 Защото, както тялото е едно, а има много части, и всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос.
13 Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло, и всички от един Дух се напоихме.
14 Защото тялото не се състои от една част, а от много.
15 Ако речеше ногата: Понеже не съм ръка, не съм от тялото, това не я прави да не е от тялото.
16 И ако рече ухото: Понеже не съм око, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото.
17 Ако цялото тяло беше око, где щеше да е слухът? Ако цялото беше слух, где щеше да е обонянието?
18 Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях, в тялото, както му е било угодно.
19 Пак, ако те бяха всички една част, где щеше да е тялото?
20 Но сега те са много части, а едно тяло.
21 И окото не може да рече на ръката: Не ми трябваш; или пък главата на нозете: Не сте ми потребни.
22 Напротив, тия части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими;
23 и тия части на тялото, които ни се виждат по-малко честни, тях обличаме с повече почит; и неблагоприличните ни части получават най-голямо благоприличие.
24 А благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог е сглобил тялото така, че е дал по-голяма почит на оная част, която не я притежава;
25 за да няма раздор в тялото, но частите му да се грижат еднакво една за друга.
26 И ако страда една част, всичките части страдат с нея; или ако се слави една част, всичките части се радват заедно с нея.
27 А вие сте тяло на Христос, и по отделно части от Него.
28 И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцерителни дарби, други с дарби на помагания, на управлявания, на говорене разни езици.
29 Всички апостоли ли са? всички пророци ли са? всички учители ли са? всички вършат ли велики дела?
30 Всички имат ли изцерителни дарби? всички говорят ли езици? всички тълкуват ли?
31 Копнейте за по-големите дарби; а при все това аз ви показвам един превъзходен път.

    Слава на Бога за този текст! Нека видим какво ни казва той. Неговата цел е да разяснява и дава светлина относно темата за духовните дарби, така започва авторът. Той сам поставя заглавие и тема на текста (това не всеки път е така). Към кого е насочено посланието му? Втори стих нарича читателите „езичници“, които са следвали в незнанието си „немите идоли“. За Библията всички народи, които не са наследници по плът на патриарха Авраам са „агоим“ (от иврит – езически народи, езичници). Думата не цели да обиди никого, но просто разделя хората според Завета на Бог с Авраам. Господ не обича децата на Авраам повече от езичниците! Дори времето е разделено така – епоха на Авраамовите деца по плът (до идването на Христос в плът) и епоха (времена) на езичниците (до грабването на Църквата). Тези хора са вече деца на Бога чрез вяра в Христос и не са водени от „неми идоли“. Но понеже са нови във вярата и все още се лутат в своето разбиране за Божието Царство – как е устроено и как функционира, апостолът им дава правилното учение и ги наставлява в истината. Той им дава основно правило как да разпознават кой човек говори или пише от Святия Дух – всеки, който нарича Исус Господар и Го благославя с любов и благодарност е от Святия Дух! От четвърти стих, до края авторът обяснява какво представлява духовно Църквата. Описана е като жив организъм (тяло) и то не кое да е тяло, но тялото на Господаря Исус! Всички ние (християните) сме прибавени като живи клетки (части) в Неговото тяло, но Той единствен Е главата – Господарят (Притежателят, Главнокомандващия). Духът на Христос (Помазаника) Е представител на Троицата днес на Земята (Той Е Един от Трите личности на Бог, Които Е ЕДИНЕН БОГ – Отец Е Бог, Христос Е Бог и Духът Е Бог, Но не Са трима Богове, А ЕДИН БОГ!!!). Святият Дух говори и прави нещата, които Христос е говорил и правил – Йн. 14:26, а Той (Христос) казва за Себе Си, че говори и прави това, което е чул и видял Отец да прави – Йн. 8:28!!! Виждаме, че в тялото има различни части с различни функции, но те всички работят като едно цяло, с една единствена цел – за обща полза, за да може тялото да е здраво, да расте и функционира правилно! По тази причина Духа го нарежда и разпределя функциите в него според великата Си мъдрост и знание, което е записано в 11 и 18 стихове – както Му Е било „Угодно“. Думата на гръцки е ηθελησεν (итЕлисен) и означава – според желанието си, волята си, заповедта си. Добре е да разберем, че „Угодно“ не означава в никакъв случай „кокетно“! Духът Е напълно сериозна личност и Той не прави нищо без причина – „просто както МУ е кеф!“ Също така функциите на даден човек в тялото на Христос не са окончателни и непроменими! Всичко зависи от моментното състояние и израстване на личността! От къде разбираме това? От други места в същото послание! Нека дам пример:
 
    Стих 30 казва: „всички ли говорят езици?“. И така някои скъпи братя взимат това изречение и правят генералния извод, че говоренето на езици не е за всички! Наистина ли е така? Нека видим 1Кор. 14:5 „Желал бих всички вие да говорите езици...“. Дори това изречение не се намира в друга книга, но в същата, то е част от същото послание. Какво си мислим, че желанието на Духа е различно от желанието на апостол Павел? Не, хора! Един боговдъхновен текст не може да противоречи на друг боговдъхновен текст! Защо Бог желае всички християни да говорят езици? Защото те са важни за израстването на всеки един по отделно – 1Кор. 14:4 „Който говори на непознат език, назидава (изгражда) себе си!“ Говоренето на езици не е най-голямата дарба, но без нея човек би останал малко дете във вярата! Такива ли са тези, които не говорят на езици? Словото го казва – как ще се изграждат и растат без тази дарба? Тя дори е белегът за кръщението в Святия Дух! Бог никога не е предвиждал да се проповядва Евангелието без човека да е екипиран със сила за това – ДА 1:8 „Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.“ Колко проповедници има по Земята, които не са кръстени в Духа? Това ли е заповедта на Христос - да служим със собствени сили и мъдрост?
    А какво да кажем относно другите дарби, за които се казва – „всички ли....“! Това ли е волята на Бог? Слава на Бога има и други текстове! Погледнете 1Кор. 12:31; 14:1,12 – „КОПНЕЙТЕ“! Това звучи като заповед! Кой я дава? Противоречи ли апостол Павел на „волята“ на Духа? НЕ! Глагола ζηλουτε (зилУте) е в сегашно време, но той не отразява еднократно действие, а постоянство! Постоянно се стремете, силно желайте, ревнувайте за големите духовни дарби! Как казват някой: „Ми, то на мен нищо не ми е дадено, сигурно така иска Бог!“? Топката е в нашето поле, изборът е изцяло наш! Как тогава Господ Исус казва в Мат. 7:7,8 „Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на този, който хлопа, ще се отвори.“? Хора, ако искате да имате пълно разкритие на Божията воля, ще трябва да се потрудите в молитва, четене и разсъждение върху ЦЯЛОТО Писание! Ако нещо е много важно в Библията, то никога няма да се намира само на едно място, ще го има поне на две – три други места. Вижте петте дарби – апостоли, пророци, благовестители, пастири и учители. Те се дават на хора, които са от дълго време с Христос – старейшини (презвитери, епископи). За това не са за всеки, но може ли човек да стане един от тези старейшини, ако преди това не е бил? 1Тим.3:1 отговаря идеално: „Вярно е това слово: Ако се ревне някому епископство, добро дело желае.“  Глагола ὀρέγεται (орЕгете) означава – да му се прииска, да пожелае, да се стреми! И авторът казва, че това е добро! Но пак пита: „Всички ли пророкуват?“ - 1Кор.12:29, но пък отговаря в 1Кор.14:5 – „Желал бих ВСИЧКИ да пророкуват.“! Вижте за изцерителните дарби – „Всички ли имат изцерителни дарби?“, но не казва ли Христос в Йн.14:12 „Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; защото Аз отивам при Отец.“? Вижте, Отец, Христос и Святият дух не могат да си противоречат!!! Не бъркайте моментното си състояние в Христос с перманентно (постоянно). В Тялото Му (както и в естественото тяло) постоянно едни хора напускат „сцената“ (отиват в Небето) и други нови идват (едни клетки умират, други се създават). Не може да се получи празно място – дефицит (липса), защото тялото ще спре да функционира!
    Искам да завърша с това – не пристъпвайте към Божието Слово с мисълта, че знаете всичко! Винаги се молете и търсете мъдрост и разбиране, тълкуване и разяснение от Святия Дух! Не се страхувайте, че ако търсите Христовия Дух, ще се натъкнете на демон, който ще ви излъже и даде фалшива доктрина! Не каза ли Господ Исус в Мат. 7:9 - 11 „Има ли между вас човек, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък? или, ако поиска риба, да му даде змия? И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него!“ Бог не такъв, че да иска да направи нещо, пък да не може, Той Е Всемогъщият! Ако търсиш Святия Дух, няма да намериш демон! Но дори и някога да дойде друг лъжлив нечист дух и да поиска да ви излъже, винаги може да разчитате на Бог, че ще ви упъти и предпази! Духът на Христос не може да Си противоречи със Словото и няма да ви каже нищо извън Него! Ако днес ви се яви някой и каже: „Аз съм Христос, твоя Господ!“ и това е придружено с голяма слава и светлина, но ви каже нещо, което противоречи на Писаното Слово, изгонете го в името на истинския Исус, защото това не е Той!!! Учете се винаги! Дори когато слушате някой да проповядва Словото, не го вземайте веднага за „чиста монета“, но сравнявайте всичко с Писанието и с ДУХА на Христовото учение!!!

                                                                                                                                        Иван Антонов


 


 

Последна промяна: Feb 18 2021 в 11:59 AM

Назад