Вход | Регистрация

Вход

Loginname: Парола: Забравени детайли? Регистрация

Грабването

Публикувано от Ivan Antonov (batvan) наJun 02 2021
Статии >>

                                                                 Грабването

    Тази статия е продължение на поредицата „Как да тълкуваме и разбираме Библията“ и днешната тема е „Грабването“. Има четири теории за грабването – преди голямата скръб, в средата, в края и такова нещо като грабване няма!
    Нека да припомня двата принципа на четене и тълкуване на Библията:
1. Библейският ТЕКСТ тълкува сам себе си;
2. Един Боговдъхновен ТЕКСТ не може да противоречи на друг боговдъхновен ТЕКСТ;
    Сега да дефинираме термина „грабване“. Ще използваме текста от 1Сол. 4:16, 17

„Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.“

    Думата „грабване“ е събитие, което се определя от глаголния израз „ще бъдем грабнати“. Но не само това ще се случи тогава.
    1. Господ ще слезе от Небесата с повелителен вик, но няма да стъпи на Земята;
    2. Архангел ще извика със своя глас;
    3. Ще се свири с Божия тръба;
    4. Мъртвите в Христос ще възкръснат;
    5. Живите в Христос ще се изменят (облекат в духовно тяло – 1Кор. 15:44);
    6. Всички заедно в Христос ще посрещнем Господаря във въздуха;
    7. От този момент нататък ще бъдем всякога със Спасителя;

    Думата използвана в 17 – ти стих е ἁρπαγησόμεθα (АрпагизОмета) и буквално означава „да бъде някой взет насилствено, да бъде отнет със сила, да бъде грабнат“.

    Ще започна отзад напред да коментирам.

    I. Няма грабване:

    Отхвърлям напълно твърдението, че няма да има грабване, защото имаме такъв Боговдъхновен текст, който го твърди, следователно имаме пълно основание да вярваме, че ще има такова събитие.

    II. Грабване в края на скръбта:
    
     Използва се текст от Откр. 20: 4 - 6

4. И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването си за Исус, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христос хиляда години.
5.  Другите мъртви не оживяха докато не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.
6.  Блажен и свят оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници на Бог и на Христос и ще царуват с Него хиляда години.
    Какво описва това събитие? То говори за оживяването (възкръсването) на хората, които са: 1. убити поради свидетелството си за Исус и поради Божието Слово; 2. не се поклониха на звяра, на образа му и не приеха белега му на челата и десницата си;. И се твърди, че това е ПЪРВОТО възкресение! Къде е проблема? Ми, не виждаме тук другите светии, които не са били убити за Христос, но са починали преди голямата скръб! Те няма ли да възкръснат изобщо? Всъщност те са тук, но в началото на 4 стих - „... тия, които бяха насядали на тях ( престолите ) и им бе дадено да съдят;“. Кога са били възкресени те, ако това е ПЪРВОТО  възкресение. Явно е, че има проблем при превода, нека го видим. Думата употребена за „първото“ е „η πρωτη“ (и прОти) и означава наистина „първия, първото“, но още означава „крайното, последното“. Тук искам да ви покажа важността на КОНТЕКСТА за разбиране на истинското значение на употребената дума, която може да има много значения ПО ПРИНЦИП, но в дадения пасаж ще важи само едно, което е в унисон с цялостното учение на Книгата „Откровение“ и на целия Нов Завет. Може ли това да е ПЪРВОТО възкресение? Категорично – НЕ! Кое е първото възкресение? Възкресението на Христос – 1Кор. 15:20 „Но сега Христос Е бил възкресен, първият плод на починалите.“! Но ако някой каже, че Него не бива да го броим, защото Той Е Господ, Който дойде да ни спаси, като при това умря и възкръсна от мъртвите за нашето оправдание, то нека прочетем Мат. 27: 50 – 53

50. А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна.
51. И, ето, завесата на храма се раздра на две от горе до долу, земята се разтресе, скалите се разпукаха,
52. гробовете се разтвориха и много тела на починалите светии бяха възкресени,
53. (които, като излязоха от гробовете след Неговото възкресение, влязоха в светия град, и се явиха на мнозина).

    Това вече със сигурност е възкръсване от мъртвите, след като Христос беше възкресен! Как да го наречем? Първото или второто? Припомнете си, че един Боговдъхновен текст не може да противоречи на друг Боговдъхновен текст! Тук обаче има явно противоречие между Мат.27:52 и Откр.20:5! Но ако Библията си противоречи, това означава, че и липсва цялостност, което мигновено от своя страна отхвърля нейното Боговдъхновяване! А ако не е Боговдъхновена, защо да и вярваме??? ПРОТИВОРЕЧИЯ В БИБЛИЯТА НЯМА!!!
    Откр. 20 глава описва края на времената, когато дяволът ще бъде хвърлен в Ада на мъки за хиляда години и Църквата ще царува през това време на Земята с Христос. Но се казва там, че само тези, които участват в „η πρωτη“ възкресение, само те ще царуват с Него! Че другите светии няма ли да са с Него и те за вечни векове? А апостолите? Хора, нека отворим духовните си очи и да четем Божието Слово със сериозна молитва: „Бог да ни говори чрез Него и да ни го тълкува“! Без това сме загубени!

    III. Грабване в средата на скръбта:

    Използва се текст от Откр.7:9 – 19

9 След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, хора и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си,
10 и викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, Който седи на престола и на Агнето!
11 И всичките ангели стояха около престола и около старците и четирите живи същества; и паднаха на лицето си пред престола, та се поклониха на Бога, казвайки:
12 Амин! благословение, слава и премъдрост, благодарение и почит, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин.
13 Тогава един от старците проговори, като ми каза: Тия облечени в бели дрехи, кои са? и откъде са дошли?
14 И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от голямата скръб; и са изпрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето.
15 Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях.
16 Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек;
17 защото Агнето, Което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с текущи води; и Бог ще обърше всяка сълза от очите им.

    Тук виждаме хора от всеки народ, които стоят пред престола на Господаря Исус Христос. Те са дошли от голямата скръб, следователно са били убити от антихриста! Те са в Небесата, но не са възкресени – нямат духовни тела както Христос, защото прочетохме в Откр. 20 глава, че точно ТЕ ще бъдат възкресени в края на скръбта. Следователно нямаме никакво грабване по средата на голямата скръб, защото няма възкресение, което е част от събитието „грабване“ според 1Сол.4 глава.

    IV. Грабване преди скръбта:

    Чакайте малко, имахме четири твърдения и ние отхвърлихме три от тях като неоснователни, значи остана едно и то трябва да е вярно, но въпреки това нека го докажем!
    Четем Лука 21:36

„Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син.“

    Това е една от заповедите на Господаря Исус Христос, която много малко християни изпълняват! В 21 глава на Лука Господ Исус предсказва всичко, което предстои да стане на земята, в това число и Голямата Скръб и завършва с тази заповед (ще ви я преведа от гръцки):

„Но (ала) бдете (стоите будни, като на пост, като караул) винаги МОЛЕЙКИ СЕ, за да успеете да избегнете (да не участвате, да се изплъзнете) от ВСИЧКО, което предстои да стане (вкл. „голямата скръб“) и да стоите (да бъдете издигнати) пред лицето на Човешкия Син!“

    Така, ние сме длъжни да бдим като се молим винаги и постоянно, ако искаме да не преминем през всичко предсказано, включително и „голямата скръб“ и да стоим пред лицето на Спасителя! Това е ЗАПОВЕД на Господаря, следователно е НЕГОВАТА ВОЛЯ!!! Ако голямата скръб е на Земята, то къде е Господаря в това време? На Небесата! Следователно „голямата скръб“ се избягва като човек се премести от Земята в Небесата!!!
    Същото нещо го виждаме в Откр.3:10

„Понеже си опазил Моята заповед да търпиш, то Аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят по земята.“  

    Виждаме, че Бог обещава да ни опази ОТ (εκ – от, далече от, извън) времето на изпитанието, а не В него!

    Нека отидем в Лука 17:26 - 30

26 И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия Син;
27 ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ное влезе в ковчега, и дойде потопът и ги погуби всички.
28 Така също, както стана в Лотовите дни; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и градяха,
29 а в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички, -
30 подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви.

    Тук Господ ни говори, че последните дни преди Неговото пришествие, ще приличат на Ноевите и Лотовите дни. Какво се е случило тогава? И в двете истории е нанесен Божи гняв на света, както по време на голямата скръб! Интересното е, че Божите хора, които слушаха гласа на Господаря и Му бяха покорни, избегнаха последиците и се спасиха. Ной построи кораб и се избави от потопа с цялото си семейство, като съхрани дори животните, за да може живота на Земята да възстанови своята симбиоза! Вижте Бит.7:10

                     „И след седмия ден водите на потопа заляха земята.“

    Бог заповядва на Ной да влезе в ковчега в стих 1. Той влиза и го затваря. Започва да вали и чак на седмия ден Земята се покрива изцяло с вода и всичко живо извън ковчега умира! Ной влиза в убежището седем дни преди края на Божия съд. Ако вземе предвид, че голямата скръб е седем години, то логично е спасението от нея, да е преди тези седем години!
    Лот е извлечен буквално насила със семейството му от два ангела (спомнете си значението на думата „грабване“). И това става преди да започне Божият съд над Содом и Гомор. Но разберете добре, че съда не би могъл да започне преди Божите хора да напуснат мястото на съда! За това те насила ще се вземат от мястото. За Содом и Гомор съда беше ЛОКАЛЕН, но през Голямата скръб ще е ГЛОБАЛЕН – на цялата Земя!!!

    Мога да приведа още много доказателства, но целта ми тук е да покажа как Божието слово тълкува само себе си, как един Боговдъхновен стих не може да противоречи на друг такъв и как въз основа на тези правила можем правилно да четем и тълкуваме Светото Писание. Ако това не ви е убедило, нищо друго няма да го направи. Човек се променя сам чрез откровение  - било от Бога или от сатана! За съжаление някой са приели откровенията на врага и това е ограбило изключително много християнския им живот!

                                                                                                                 Иван Антонов


 


 

 

Последна промяна: Jun 02 2021 в 10:20 AM

Назад