Вход | Регистрация

Вход

Loginname: Парола: Забравени детайли? Регистрация

Послание към Филипяните - 2 част

Публикувано от Ivan Antonov (batvan) наDec 27 2019
Статии >>

III. Глава: „Не уповавайте на плътта за спасението си”

        А. Въпроси върху текста:
            1 ст. „радвайте се” ?
                    - χαιρετε (херете – мн.ч.) ; χαιρω (херо – ед.ч.) - радвам се, изпитвам удоволствие, доволен съм, удоволствам се, веселя се, щастлив съм, невредим съм; χαιρετε – бъдете здрави;
                1ст. „безопасно“?
                    - ασφαλες (асфалес) ; ασφαλεια (асфалиа) – безопасност, сигурност, устойчивост, постоянство, грижа – мярка за безопасност;
            2ст. „пазете се“ ?
               - βλεπετε (влепете – мн.ч.) βλεπω (влепо – ед.ч.) - обръщам внимание, наблюдавам, насочвам погледа си, внимавам, взимам под внимание, пазя се;
            2ст. „ кучетата“ (безнравствените учители) ?
         - κυνας (кучешки косъм); κυνεος (кинеос) – преносно значение – безсрамен, нахален, безнравствен; човек без задръжки и хуманни ценности;
            2ст. „злите работници“ ?
              - κακους εργατας (какус ергатас) – (κακος – лош, неспособен, безполезен, непотребен, отвратителен, страхлив, малодушен, неблагодарен, долен, низък, покварен, зъл, порочен, безчестен, коварен, позорен; (неин синоним е думата „пониру“ πονηρου, която Господ Исус използва, за да наименува сатана - „лукавия“; значението е същото!!!  εργατας – работници, деятели, изпълнители; хора, които изкарват пари от това занятие;
            2ст. „обрязване“ ?
               - την κατατομην – обикновеното значение - порязването, разрязването; в конкретния случай – обрязването определено от закона на Стария Завет;
            3ст. „не се уповаваме на плътта“ ?
          - ουκ εν σαρκι πεπιθοτες (ук ен сарки пепитотес) – πεποιθα = πειθω – уговарям, убеждавам, увещавам, скланям, да накарам, стремя се, спечелвам на своя страна; 2. покорявам се, подчинявам се, следвам, съгласявам се, уповавам, облягам се; σαρκι (сарки) – месо, плът, тяло; преносно – нещо земно, несъвършено, грешно, тленно;
           5ст. „обрязан на осмия ден“ ?
             - Бог заповядва в Синайския Завет на Моисей да се обрязва краекожието на всяко мъжко дете на осмия ден от раждането му. Господ Исус беше обрязан на осмия ден;
                5ст. „фарисей“ ?
          - φαρισαιος (фарисеос) – фрисей („отделени“ - подкрепят устната традиция на тълкуване на Тора-та; Имат доктрината за възкресението на мъртвите и последващия Божи съд; Противници на обединяването на длъжностите ЦАР и ПЪРВОСВЕЩЕНИК; защитават богатите слоеве в обществото и са били богати хора;)  „садукей“ - придържат се към буквалната интерпретация на Тора-та;
            6ст.  „гонител“
          - διωκων (диокон) – преследвам, прогонвам, гоня; или – гонител, преследвач; човек, който прогонва;    
             6ст. „непорочен“       
                   - αμεμπτος (амемдос) – безукорен, съвършен, непорочен, щастлив, славен, богат, щедър;
              7ст. „придобивка“ ?
               - κερδη (керди) - ( κερδος – печалба, полза, изгода, награда, заплата, възнаграждение;
              7ст. „загуба“ ?
 - ζημιαν – вреда, загуба, глоба, наказание;
                8ст. „познаването“ ?
 - γνωσεως (гносеос) – познаването, познанието, знанието, познанството; (реномето, името, славата);
8ст. „придобия“ ?
     - κερδησω (кердизо) – спечеля, получа, придобия;
10ст. „позная“ ?
     - γνωναι (гноне) – позная, разбера, да ми стане ясно, узная; 2. да стана: познавач, експерт, арбитър, съдия, критерий;
10ст. „общението в споделянето...“
       - κοινωνιαν των παθηματων (кинониян тон патиматон) – да имам: участие, съюз, общуване, сношение, връзка; да съм част от...; неща, които са преживяни; личен опит, участ, съдба, страдание, беда, загуба, нараняване, изтезаване, смъртно наказание, мъка, скръб, печал, чувствителност, възприемчивост, страст, състрадание, промяна;
10ст. „подобен“ ?
       - συμμορφιζομενος (симорфизоменос) – да стана подобен, да се оподобя, да заприличам, да стана еднакъв, да съм същия като...;
10ст. „в смъртта Му“ ?
       - εν τανατω (ен танато) – поставен в окови, за да бъда екзекутиран; убит, погубен, умъртвен;
11ст. „достигна“ ?
      - καταντησω (катандизо) – (κατανταω „катантао“ - дохождам, пристигам, идвам, достигам, отивам; преносно – да стана съпричастен, да участвам;);
12ст. „съвършен“ ?
      - τετελειωμαι (тетелиоме) – съвършен, перфектен, завършен, постигнал целта си;
12ст. „уловя, уловен“ ?
            - καταλαβω (каталаво) – уловя, хвана, постигна, хвана здраво, хвана в плен;
14ст. „спускам се“ ?
             - κατα σκοπον διωκω (ката скопон диоко) – преследвам, гоня, спускам се стремително (към целта, намерението);  σκοπια (скопия) – наблюдение, бдителност, стража, пазене, преден пост;
14ст. „за наградата от горе призвание“ ?
               - το βραβειον της ανω κλησεος (то вравион ано клисеос) – за, към наградата от горното, висшето, небесното  призоваване, повикване, наричане, наименуване, (като когато съдия призовава свидетел);
15ст. „зрели“ ?
              - τελειοι (телии) – завършени, израснали, пълнолетни, зрели, съвършени, отбрани, отлични, превъзходни, непорочни, напълно завършени, дейни, успешни;
16ст. „достигнали“ ?
                - εφθασαμεν (ефтасамен) – сме дошли, стигнали, достигнали, приближили сме се;
17ст. „подражавайте ми“ ?
                 - συμμιμηται μου (симимите му) – подражавайте ми, правете като мен, имитирайте ме; гледайте на мен, както дете гледа от родител и се учи;   
17ст. „гледайте“ ?
                 - γινεσθε (гинесте) – гледайте, учете се признавайте;
19ст. „дават ума си на земните неща“ ?
                - οι τα επιγεια φρονουντες (и та епигиа фронунтес)  - които мислят, имат съзнание, съобразяват се, внимават, разбират, чувстват, усещат; стремят се, желаят, искат САМО земното; това, което се намира на земята, земните работи;
19ст. „срамно“ ?
          - αισχυνη (есхини) – срам, позор, обида, безчестие, разврат, прелюбодейство, 2. обезобразяване – премахване, заличаване на истинския образ; негодно за ползване;
20ст. „гражданство е“ ?
                - πολιτευμα = πολιτεια (политефма = политиа) – гражданско право, гражданство (да живееш като гражданин), да се държиш като гражданин, да имаш поведение на гражданин;
                  - υπαρχει (ипархи) – произлиза, произхожда, произхода му е от;
20ст. „очакваме“ ?
                  - απεκδεχομεθα (апекдехомета) – очакваме, чакаме с трепет, с нетърпение – живо, дейно;
21ст. „преобрази“ ?
                   - μετασχηματιτει (метасхиматити) – преобрази, промени, превърне в друго нещо;
21ст. „унизено“ ?
                     - ταπεινωσεως = ταπεινοτης (тапиносеос = тапинотис) – незначително, слабо, безсилно, унизено, обикновено, скромно, немощно;
21ст. „съобразно Неговото“ ?
                        - συμμορφον (симорфон) – точно като Неговото, същото, еднакво, едно към едно;
21ст. „славно“ ?
            - δοξης (доксис) – славно, авторитетно, силно, властно, необикновено;

Б. Значение на текста като послание до нас:

                Всъщност, братя мои, винаги, постоянно се радвайте в Господа и в това, което Е направил за нас – бъдете щастливи, веселете се, празнувайте, хвалете Го, защото Той Е достоен! По този начин ще сте в безопасност (защото ще пребъдвате под Неговата закрила и защита). Внимавайте, бъдете бдителни и будни относно хората – кой какво прави и се пазете, странене, избягвайте безнравствените и покварените, които налагат за изпълнение човешки заповеди и закони! За спасението на човека е важно той да преглътне гордостта си и да признае Божието спасително дело за ЗАВЪРШЕНО ( нищо не може да му се прибави)! Не уповаваме, не разчитаме на земното, тленното, преходното, грешното     (естество) за спасението си, НО на правдата, която е от Бога, получена чрез вяра в Помазания Спасител. Всичко друго, което бихме считали за полезно относно спасението ни, е просто боклук (нещо негодно за ползване)! Няма по-важно от това да познаваме и разбираме Бога, силата, която Го възкреси от мъртвите и да споделяме опита и преживяванията Му! Защото така ще стигнем до нашето възкресение, като следваме неотлъчно примера на Христос, водени на всяка истина от Святия Дух ( Христовия Дух). Никога да не мислим, че сме постигнали всичко във вярата и повече няма какво да получим или да направим! Да си поставяме нова цел, след като сме извършили нещо и да се съсредоточим върху нея до изпълнението и. Така правят зрелите, израсналите християни, пък който мисли по друг начин, но търси Бога искрено, Той ще го научи и ще му покаже истината! Да уважаваме, де се учим и да подражаваме на тези, които имат Божиите плодове, сила и мъдрост в живота и служението си. Тези които гледат на земните, преходните, тленните неща и са се съсредоточили върху тях, не са за подражание! Не е повод за хвалене това, което днес го има, а утре – не! Това, което Божието Слово определя като второ качество – срамно, развратно, позорно и негодно за употреба, да е на заден план и да не се вписва в нашите желания и стремежи. Защото ние не сме граждани на светската система (света, който е в ръцете на лукавия), но нашето гражданство произхожда от Небесата, от където чакаме с трепет и нетърпение Спасителя да дойде отново! Но до този момент да живеем съобразно нашето призвание от Бога и отговарящо на небесното ни гражданство – според стандартите и ценностите на Божието Царство! А Господ като дойде, ще преобрази, промени напълно сегашните ни слаби, обикновени, временни тела и ще ги направи точно същите като Неговото – вечно, славно, необикновено и неумиращо!

IV. Глава: „ Изявяване Божията любов на дело“

А. Въпроси върху текста:

  1ст. „твърдо“ ?
             - στηκετε (стикете) – стоите (прави), постоянствайте, постъпвайте справедливо;       
              2ст. „единомислени“ ?         
        - φρονειν (фронин) – единомислени, единодушни, благоразумни, имащи любов един към друг;

3ст. „ се трудеха“ ?
       - συνηθλησαν (синитлисан) – трудеха се, стараеха се, събираха;
5ст. „самовъздържанието“ ?
  - το επιεικες (то епиикес) – приличието, скромността, благосклонносттта, справедливостта, добродетелта, разумността, добротата;
6ст. „безпокойте“ ?
         - μεριμνατε (меримнате) – грижете, безпокойте, размишлявайте напрегнато (трескаво);
6ст. „нищо“ ?
           - μηδεν (миден) – в никакво отношение, никак, съвсем не се; като число - „нула“;
6ст. „молитва“ ?
              - προσευχυ (просефхи) – място за молитва, молитвен дом, синагога;
6ст. „молба“ ?
            - δεησει (деиси) – молба, молитва;
6ст. „исканията си“ ?
         - αιτηματα (етимата) – искания, молби, желания, нужди, молитви;
6ст. „изказвайте“ ?
    - γνωριζεσθω (гноризесто) – оповестявайте, обяснявайте, запознайте, обяснете (направете да знае), информирайте, кажете;
6ст. „благодарение“ ?
          - ευχαριστιας (ефхаристиас) – благодарение, благодарствена молитва, благодарност, Господна трапеза;
7ст. „ще пази стража над сърцата и мислите ви в Христос Исус“ ?
           - φρουρησει (фруриси) – ще бди, стои на стража (караул); ще внимава, дебне; ще пази, охранява, закриля, запази; ще обгради, обсади;
      - καρδιας (кардиас) – сърцата; преносен смисъл – духа, мъжеството;
               - μοηματα (ноимата) – мислите, начена на мислене, чувствата, настроението, намеренията, плановете, решенията, желанията, способността за мислене, дързостта;
               - εν Χριστω Ιησου (ен Христо Ийсу) – в Помазаният Спасител (вътре в Него);
8ст. „истинско, почтено, праведно, чисто, любезно, благодатно, добродетелно, похвално, зачитайте“ ?
          - αλητη (алити) – истинско, действително, вярно, правилно, правдиво;  
               - σεμνα (семна) – почтено, важно, тържествено, превъзходно, отлично, уважавано, възвишено, авторитетно, ценно, знатно
               - δικαια (дикеа) – справедливо, честно, благородно, законно, легално, законно основание (претенция), задължения, права;
               - αγνα (агна) – чисто, непорочно, свято, очистено;
         - προσφιλη (просфили) – драг, обичан, мил, любим, скъп, приятен, ласкав, любезен, благосклонен, предан;
        - ευφημα  (еффима) – благоговейно, благочестиво, свято, щастливо, радостно, благоприлично, благозвучно, предвещава добро;
         - αρετη (арети) – съвършено, превъзходно, добродетелно, мъжествено, храбро, смело;  благополучие, преуспяване, плодородие;
       - επαινος (епенос) – похвала, одобрение, прославяне, благодарност, похвално, хвалебно, достойно за награда;
               - λογιξεσθε (логиксесте) – считайте, смятайте, обмисляйте, разсъждавайте, съобразявайте се, вземете предвид, зачитайте;
9ст. „вършете“ ?
              - πρασσετε (прассете) – вършете, изпълнявайте, занимавайте се, правете, постъпвайте, действайте;
 12ст. „оскъдност, изобилие, оскъдност“ ?
      - ταπεινουσθαι (тапинусте) – бедност, слабост, смиреност, скромност, унижение;
              - περισσευειν (периссевин) – изобилие, излишък, отрупване;  превъзходство, наминаващо всичко; растеж; 2. прекомерно, твърде много, богато, необикновено, забележително, излизащо извън всякаква мярка, с голям излишък; Йн.10:10 – περισσον (периссон);
              - υστερεισθαι (истеристе) – нужда, липса, бедност, лишение, недостиг, оскъдност;
13ст. „имам сила, подкрепя“ ?
              - ισχυω (исхио) – силен съм, як съм, имам сила, имам влияние, мога, в състояние съм;
           - ενδυναμουντι (ендинамунти) – дава -> сила, възможност, власт, мощ, могъщество, военна сила, войска, помощно средство; 2. дава -> способност, талант, дарба, чудотворна сила, чудеса, влияние, стойност, смисъл, същност;  
14ст. „скръбта ми“ ?
          - θλιψει (тлипси) – натискане, натиск, притесняване, угнетяване, измъчване, мъка, скръб;
15ст. „не влезе в отношения на даване и взимане“ ?
          - εκανωνησεν (еканонисен) – не влезе във взаимоотношения; не беше общополезен, благотворителен, щедър, общителен, дружелюбен; да вземе участие, - съучастник, другар, помощник, сътрудник;
            - δοσεως (досеос) – даване, раздаване, подаряване;
          - λημφεως (лимфеос) – вземане, получаване, превземане, доходи, приходи;
16ст. „нуждата ми“ ?
         - χρειαν (хриан) – нужда, потребност, необходимост, бедност, затруднение, желание, искане, дълг, задължение;
18ст. „изобилие, наситих се“ ?
             - περισσευω (периссево) – изобилие - ст.12;
     - πεπληρωμαι (пеплироме) наситих се, задоволен съм, удовлетворен съм, напълнен съм, изпълнен съм, в изобилие съм;
19ст. „снабди, нужда, богатство, слава“ ?
         - πληρωσει (плироси) – снабди, насити, напълни, удовлетвори, построи, изгради;
         - χρειαν (хриан) – ст.16;
      - πλαιτος (плетос) – богатство, благосъстояние, имотност, парично мощ, съкровище, блясък, лукс, щастие;
         - δοξη (докси) – принцип, учение, реноме, достойнство, слава, чест, великолепие, блясък; СИЛА, ВЛАСТ, АВТОРИТЕТ;

Б. Значение на текста като послание до нас:
 
            По причина, че Господ иде скоро и ще преобрази телата ни съобразно Своето прославено тяло и че нашето гражданство е от Небесата, То – пребъдвайте, стойте, постоянствайте, постъпвайте справедливо в Господа! Бъдете единомислени, единодушни, имайте любов по между си в Господа. Помагайте на тези, които се трудят, стараят и събират в благовестието, понеже и техните имена са записани в книгата на живота. Винаги и постоянно се радвайте в Господа (за всичко вечно, непреходно и непроменимо, което е извършил за вас чрез Спасителя). Приличието, скромността и добродетелта ви да бъде явна и всички да я виждат! Не си позволявайте никога и при никакви обстоятелства да се страхувате и безпокоите (като мислите трескаво и напрегнато), но в своето молитвено място, с молба и благодарствена молитва (Господна трапеза), общувайте с Бога и Му кажете (информирайте Го) всичките си искания, желания, нужди и молби! А мирът на Бога (Христовият мир) ще пази, охранява, стои на пост (караул), закриля, запазва сърцата ви (духа ви) и мислите, чувствата, настроението, решенията, плановете, желанията ви в Помазаният Спасител, т.е. ще ги направи да бъдат съобразно Неговите! Зачитайте, приемайте, взимайте предвид, съобразявайте се, мислете за ВСИЧКО, което е действително вярно и истинско, законно и легално, чисто, непорочно и свято, което ви е скъпо, любимо, мило и обичано, което е благоприлично, благозвучно и предвещава добруване, което е достойно за награда и похвала от Господа! Това, което виждате като пример от Писанието и от хората, които живеят и говорят по този начин – това вършете, изпълнявайте и като тях постъпвайте. Тогава Бог на мира ще бъде с вас (и вие ще бъдете с Него). Научете се да се радвате и да имате мир, в каквато и ситуация да сте – в лишение, в бедност, оскъдност, слабост и унижение, Но и в пълно изобилие и богатство, в ситост и в глад! Защото всичко можете, за всичко имате сила и влияние, чрез Бог, Който ви е дал сила, власт, авторитет, умения, дарби и таланти! Участвайте и бъдете съпричастни (помагайте) на тези, които са в скръб, притеснение, под натиск и в мъка! Бъдете им полезни, щедри и дружелюбни в делото на даване, раздаване и подаряване, защото така ще сте и в делото на взимане, получаване и придобиване на приходи и доходи. Нека вие да сте разрешението на проблемите и снабдяването на нуждите, потребностите и желанията на другите, защото всичко ще се умножи във вашата (за ваша) сметка! Когато нуждаещите се получават и се насищат, това е жертва, която се харесва на Бог. А Той от Своя страна ще чуе молитвите ви и ще изпълни всяко ваше искане и желание, съобразно Своето богатство и могъщество основано на силата, властта и авторитета Му в Помазаният Спасител! На Него да бъде цялата слава, за винаги! Благодатта (доброто, незаслужено даване, подаръци и дарове) да бъдат с вас! Амин (да бъде)!   

                                                     Направил изследването: Иван Антонов

Последна промяна: Dec 27 2019 в 11:33 PM

Назад