Вход | Регистрация

Вход

Loginname: Парола: Забравени детайли? Регистрация

Първо съборно послание на апостол Йоан - 1 част

Публикувано от Ivan Antonov (batvan) наApr 02 2020
Статии >>

                     „Първо послание на апостол Йоан“
                                          (изследване)

                                         „ ΙΩΑΝΟΥ  α“

1. Историческа обстановка:
    а/. Кой е написал книгата:
        - Стила и изразните средства използвани в писмото, изключително много приличат на тези в „Евангелие от апостол Йоан“. Историята и християнската традиция посочват като техен автор апостол Йоан, брата на Яков Заведеев и първи братовчед по плът на Господ Исус;
    б/. До кого е написана книгата:
        - 5:13 - „...Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син!“ Писмото е насочено към всички вярващи в името на Божия Син Исус Христос, но първоначално към Църквата Христова разпространена в Мала Азия. По всяка вероятност е писано в Ефес, където апостол Йоан завършва своя земен път. Той насочва посланието си към три групи вярващи – бащи във вярата, младежи във вярата и деца във вярата, към всички Божи деца, без ограничение;
     в/. Кога е написана книгата:
        - Историците и християнската традиция датират посланието към края на първи век сл. Хр., около 90 г. сл. Хр.;
    г/. Цел на написване на книгата (исторически причини):
        - разцепление в Църквата ( хората, които напускат Църквата, отричат, че Исус Е Христос дошъл в плът на Земята!);
        - отцепниците са лъжепророци и антихристи;
        - утвърждаване на светиите в основната заповед на Спасителя – любов към Бога и братството;
    д/. Стил и език на написване на книгата:
        - Стилът на текста е послание (писмо) и не съдържа преобрази и трудни за разбиране картинни пояснения;
        - Написана е на старогръцки език κοινη (кини – прост, обикновен, общ, обществен, низък, вулгарен), на който са говорили обикновените гърци, моряци, търговци и всички чужденци, различен от този, който използват гръцките философи;
        - Текста е писан само и единствено с главни букви, без да е разделян  на глави, абзаци и стихове, липсват препинателни знаци;


2. Разделяне текста на теми и подтеми, озаглавяване:

                                                       I. Глава:
                                     „Свидетелство от първа ръка“

    1. абзац: „Говорим това, което сме видели и чули“ - 1 – 4 стих;
    2. абзац: „Бог Е светлина, да ходим в светлината“ - 5 – 10 стих;
    
                                                      II. Глава:
                             „Който изповядва Сина, има и Бащата“

     1. абзац: „Христос – умилостивление за греховете ни“ - 1 – 6 стих;
    2. абзац: „Новата заповед е старата“ - 7 – 11 стих;
    3. абзац: „Не любете света“ - 12 – 17 стих;
    4. абзац: „Обещанието е вечен живот“ - 18 – 29 стих;

                                                      III. Глава:
                             „Който не върши правда, не е от Бога“

    1. абзац: „Сега вече сме Божи деца“ - 1 – 3 стих;
    2. абзац: „Христос съсипа делата на дявола“ - 4 – 12 стих;
    3. абзац: „Да любим братята на дело“ - 13 – 18 стих;
    4. абзац: „Заповедта е да вярваме в името на Сина Му“ - 19 – 24 стих;

                                                      IV. Глава:
                                                 „Бог Е любов“
                              
    1. абзац: „Не вярвайте на всеки дух“ - 1 – 6 стих;
    2. абзац: „Който люби, е роден от Бога“ - 7 – 13 стих;
    3. абзац: „В любовта няма страх“ - 14 – 21 стих;
                                                                              
                                                       V. Глава:
                                   „Исус Христос Е Божият Син“

    1. абзац: „Който вярва в Христос, побеждава света“ - 1 – 5 стих;
    2. абзац: „Свидетелството на Бога“ - 6 – 12 стих;
    3. абзац: „Каквото и да поискаме, го получаваме“ - 13 – 15 стих;
    4. абзац: „Двата вида грях“ - 16 – 21 стих;

                      Заглавие на книгата: „Исус Христос Е дошъл в плът“

3. подробно изучаване посланието на текста:
                           (изследване на ключовите думи в изреченията)
    I. глава: „Свидетели от първа ръка“
    А. Въпроси върху текста:
        - 1ст. - чухме, видяхме, попипахме ?
            - ακηκοαμεν – чухме, слушахме, узнахме;
            - εθεασαμεθα (от – εθεαομαι) – видяхме, наблюдавахме, разглеждахме, учудвахме се, удивлявахме се;
            - εψηλαφησαν – попипаха, докоснаха се, допряха се;
        - 2 ст. - се яви, свидетелстваме, възвестяваме, вечен ?
            - εφανερωθη – се яви (публично, пред очите на всички);
            - μαρτυρουμεν – свидетелстваме, свидетели сме, говорим в полза на..., проповядваме, доказваме;
            - απαγγελομεν – известяваме, съобщаваме, разказваме, прославяме;
            - αιωνιον – вечен, безкраен, безначален;
        3 ст. - общение ?
            - κοινωνιαν – общност, участие, съюз, съединение, сдружение, общуване, сношение, връзка;
        4 ст. - пълна ?
            - πεπληρομενη – в пълнота, в изобилие, изпълнена (пълен брой, нищо не липсва);
        5 ст. - светлина, тъмнина ?
            - φως – светлина, изгрев, проблясък;
            - σκοτια – тъмнина, мрак, нощ, потайност, неяснота, измама;
        6 ст. - ходим, лъжем, действаме;
            - περιπατωμεν – ходим наоколо, скитаме, обикаляме, разхождаме се , ЖИВЕЕМ;
            - ψευδομεθα – лъжем, мамим, говорим невярно, измисляме си, преувеличаваме, заблуждаваме, бъркаме, не зачитаме;
            - ποιουμεν – правим, вършим, създаваме, творим, печелим, придобиваме, предизвикваме нещо да стане (изграждаме, строим);
        7 ст. - очиства, грях ?
            - καθαριξει – очиства, оправдава, освобождава, поддържа чисти, пази чисти от престъпления;
            - αμαρτιας – грешка, заблуждение, грях, провинение, престъпление;
        8 ст. - лъжем ?
            - πλανωμεν – заблуждаваме, мамим, лъжем, колебаем се;
        9 ст. - изповдаме, верен, праведен, прости, неправда ?
            - ομολογωμεν – се съгласим, се споразумеем, се договорим, подпишем договор, изповядаме, да кажем като;
            - πιστος – верен, достоверен, истинен, вдъхващ вяра, благонадежден, искрен, откровен, честен (който никога няма да те излъже);
            - δικαιος – справедлив, честен, праведен,  законен (отсъжда праведно, справедливо, честно), (отсъжда заслужено, както трябва, законно);
            - αφη – да хване, да улови, да запали, да изгори, да премахне, да прости (дълг, наказание), да помилва (покаже милост), да оправдае, да освободи;
            - αδικιας – неправда, несправедливост, незаконно дело, негодно, лошо,  престъпление, беззаконие;
        10 ст. - кажем ?
            - ειπωμεν – кажем, съобщим, обявим, споменем;
(не сме обърнали внимание на всички думи, защото вече сме дали тяхното значение в предишните стихове, то е същото, вижте го);
    Б. Значението на посланието в текста:
- Посланието (писмото) е написано от хора, които не просто са чули от някъде, някога и от някого, а са били свидетели от първа ръка (очевидци) – усетили са с петте си човешки сетива Истината (видя ли са Го, чули са от Неговата уста, наблюдавали са Го дълго време, докосвали са Го, били са в постоянен контакт с Него – Йоан се е облягал на гърдите Му и Го е целувал). По тази причина те са достоверни, законни свидетели, на които можем да имаме доверие и свидетелството им е вярно, истинно (обективно) и законно. Те прогласяват, проповядват Вечния, Безкрайния, Безначалния Живот, Който първоначално беше в Небесния Баща (Бащата на всички бащи, Създателят на всички създатели, Бащата с главно „Б“), но после се яви (показа се публично, пред очите на всички, без да се крие от никого) на тях (които Го приеха, повярваха в Него и Го следваха) в лицето на Помазания Спасител - Божия Син. Само това, което са видели, чули, докосвали с ръцете си, говорят и възвестяват, т.е. може да им се вярва напълно и го правят за другите, които са повярвали на свидетелството им, без да са Го усетили с петте си сетива, за да имат и те близко общение, участие, дял със очевидците, които имат близко общение, участие, дял с Бащата на бащите и Неговия Син Спасителя Помазаник, което споделяне прави радостта им пълна, завършена, изобилна. Тези хора са щастливи, че са познали „Вечния живот“ от близо, но радостта им става пълна и завършена, когато виждат, че и други Го приемат и се обединяват с тях, ставайки съучастници в това наследство и придобиват равен дял с очевидците! (повечето термини, както забелязвате, се отнасят до сферата на „правото“ като наука – свидетел, равен дял, съучастници, законен – така е в цялото послание – сключване на договор, изповядване на „сделка“, адвокат, защитник, съдия, отсъждане, справедливост, помилване, несправедливост, беззаконие, съобщаване публично, опоменаване);
    Това, което са чули от „Вечния живот“, известяват (проповядват) на всички, които искат да чуят, че Бог Е светлина (напълно чист, непорочен, неподмолен, без задни мисли и скрити капани, напълно искрен) и в Него няма никаква тъмнина (нечистота, порочност, подмолност, поставящ капани, неискреност, потайност)! Ако всички ние казваме (обявяваме публично, прогласяваме), че имаме близко, искрено общение (участие, съюз, мирен договор) с Бога, а живеем (ходим наоколо, обикаляме) в грях (лъжи, коварство, нечестие, незаконност, несправедливост, беззаконие, подмолност, правещи интриги), то ние лъжем (мамим, заблуждаваме) и не действаме (вършим, създаваме, творим, придобиваме, печелим) според истината (реалността, действителността). Но ако ходим в Неговата светлина (правда, честност, мир, истина, законност, непорочност), както Той Самият Е светлина (правда, честност, мир, истина, законност, непорочност), това е доказателство, че имаме близко общение и равен дял с Него и кръвта на Сина Му – Спасителят, която беше пролята на кръста на Голгота за всички хора (без изключение), ни умива (очиства, оправдава, освобождава, поддържа ни чисти и непорочни) от всеки грях (грешка, провинение, престъпление, незаконно дело). Който казва публично (обявява, съобщава, споменава), че няма ( не прави, не върши) грях (грешка, провинение, престъпление, незаконно дело), лъже (мами, заблуждава, води в грешна посока) себе си и истината (искреността, законността, справедливостта) не е в него. Но ако изповядаме ( се съгласим, се споразумеем, се договорим, подпишем договор, да кажем като) греховете си (грешките, престъпленията, незаконните си дела), ако ги наречем с имената, така както Той ги нарича, ако се съгласим с Него, тогава Той Е верен (достоверен, истинен, вдъхващ вяра, благонадежден, искрен, откровен, честен, който никога няма да те излъже) и праведен (справедлив, честен, праведен,  законен - отсъжда праведно, справедливо, честно; отсъжда заслужено, както трябва, законно) да ни прости (да хване, да улови, да запали, да изгори, да премахне, да прости - дълг, наказание; да помилва, покаже милост, да оправдае, да освободи) греховете (грешките, беззаконията, незаконните дела) и да ни очисти (оправдае, освободи, поддържа чисти, пази чисти от престъпления) от всяка неправда ( несправедливост, незаконно дело, негодно, лошо,  престъпление, беззаконие). Обаче, ако не се съгласим с Него, и не изповядаме греховете си (грешките, престъпленията, несправедливостта, незаконните дела) и не ги наречем с имената им, така както Той ги нарича, ако изявяваме (съобщаваме, говорим публично), че не сме вършили грехове (престъпления, грешки, несправедливост,    незаконни дела), то ние правим (обявяваме публично, вярваме, уверени сме) Него лъжец (измамник, заблуждаващ), обвиняваме Го в грях (грешка, несправедливост, незаконност, неискреност, подмолност, лъжа) и думите (учението) Му не са в нас!      

    II. Глава: „Който изповяда Сина, има и Бащата“
    А. Въпроси върху текста:
        1ст. - дечица, ходатай, праведния ?
            - τεκνια – деца, чада, синове, наследници, потомци;
            - παρακλητος – застъпник, довереник, помощник; защитник, адвокат, утешител;
            - δικαιον – справедлив, честен, праведен, законен, верен, подходящ, достоен, способен, годен, добър, кадърен;
        2ст. - умилостивление ?
            - ιλασμος – умилостивление, изкупление, изкупителна жертва, примирителна жертва, който очиства;
        3ст. - уверени, познаваме, пазим, заповедите ?
            - γινωσκομεν – знаем, разбираме, признаваме, отсъждаме, решаваме (като съдия), убедени сме, уверени сме;
            - εγνωκαμεν = γιγνωσκομεν – γινωσκομεν – (синоним);
            - τηρωμεν – внимаваме, бдим, пазим, спазваме, съблюдаваме, празнуваме; пазим, охраняваме, защитаваме, запазваме, държим здраво;
            - εντολας – заповеди, команди, закони;
        4ст. - истината ?
            - αλητεια – истина, действителност, реалност, истинско положение (на нещата);
         5ст. - словото, съвършена ?
            - λογοσ – думите; заповедите; това, което е казал;
            - τετελειωται – завършена, съвършена, пълна, безукорна, постигнала е целта си;
            - αγαπη – обич, любов, уважение; някой да ти е мил, драг, желан; да ти е любим – да го предпочиташ пред всичко; да го цениш;
        6ст. - пребъдва, длъжен, ходи, Христос ?
            - μενειν – живее, има храброст, има сила (жизнена сила, мощ) (буйност, разпаленост);  
            - οφειλει – длъжен, задължен, обвързан;
            - περιεπατησεν – ходи, разхожда се, ходи наоколо, ЖИВЕЕ;
            - εκεινος – онзи известния, прочутия (думата се употребява на доста места и интересно защо, но никъде не е преведена, все едно не съществува);
        7ст. - нова, стара, чухте ?
            - καινην – нова, непозната, нечувана, необикновена, неочаквана; (Мк. 16:17 - „нови“ езици);
            - παλαιαν – стара, древна, предишна;
            - ηκουσατε – чухте, извести ви се, съобщи ви се;
        8ст. - премина, свети ?
            - παραγεται – мина, отмина, премина, загина, умря;
            - φαινει – показва се, вижда се, просветва, свети, блести, сияе;
        9ст. - мрази ?
            - μιτων – мрази, ненавижда, отвръщава се, враждува, има го за чудовище;
        10ст. - съблазън ?
            - σκανδαλον – яд, гняв, съблазън, изкушение; (да е сърдит, оскърбен, гневен, да негодува, да подлъже, да подведе);
        11ст. - заслепила ?
            - ετυφλωσεν – заслепила (направила сляп), късоглед, ограничен, тъп, затъпял, задръстен, затлачен;
        12ст. - простиха ?
            - αφεωνται – опростиха, простиха, свободни сте от...;
        13ст. - младежи, победихте, лукавия ?
            - νεανισκαι – млади, младежи, (силни, яки, храбри, буйни, дръзки) на възраст до 40 г.;
            - νενικηκατε – победихте (минало свършено време);
            - πονηρον – лош, досаден, негоден, неспособен, нещастен, вреден, опасен, враждебен (лош, зъл, подъл, злобен, безчестен, порочен, низък), престъпник, злодей, зло създание; (болен, не е добре, лошо му е), лукав;
        14ст. - силни ?  
            - ισχυροι – силни, здрави, яки, способни, надарени;
        15ст. - нито ?
            - μηδε – нито, дори; като число – нула;
        16ст. - страстта, пожеланието, тщеславието, живота ?
            - επιθημια – желание, копнеж, страст, влечение, любов, стремеж, чувствен нагон, стремеж за наслада (удоволствие);
    (думите преведени като „страстта“ и „пожеланието“ са една и съща);
            - αλαζονια – самохвалство, надменност, гордост, измама;
            - βιου – живот, начин на живот, препитание, прехранване; блага, имот, състояние, притежание;
         17ст. - преминава, похот, воля ?
            - παραγεται – от 8 стих;
            - επιθημια – от 16 стих;
            - θελημα – воля, желание, заповед (от 3 стих -  εντολας);
        18ст. - последно ?
            - εσχατη – крайно, последно, най-късно (край, граница, предел, лимит);
        19ст. - излязоха ?
            - εξηλθαν – излязоха, тръгнаха, напуснаха;
        20ст. - помазани, святия, знаете ?
            - χρισμα – мазни, тлъсти, благоуханни, миропомазани;
            - χρισμα εχετε – държите, носите, притежавате, имате (маслото, мазнината, тлъстината, благовонното масло, парфюма, миропомазването), χριστις – намазване, помазване, натриване, измазване, боядисване);
            - αγιου – свят, свещен, посветен, почтен, чист;
            - οιδατε = ειδατε – разбирате, познавате, научавате, умеете, можете, опитни сте, вещи сте;
        21ст. - знаете ?
            -  οιδατε = ειδατε – от 20 стих;
        22ст. - отрича ?
            - αρνουμενος – отрича се, отказва се от, отхвърля;
        23ст. - изповяда ?
            - ομολογων – от 9 стих на 1 глава;
        25ст. - обещанието ?
            - επαγγελια – известие, новина, обещание, обещаното добро; поръчение, нареждане, заповед;  
        26ст. - заблудят ?
            - πλανωντων – заблудят, излъжат, измамят, (хора, които правят фокуси, магии, чародейства, магьосничества);
        28ст. - яви, увереност, посрамим, пришествието ?
            - φανερωθη – стане ясен, видим, разкрие се, стане известен, публичен;
            - παρρησιαν – свобода на изказване, искреност, откровеност, непринуденост, дързост, смелост, самоувереност;
            - αισχυνθωμεν – посрамим, опозорим, да не изглеждаме мръсни, грозни, негодни, безобразни;
            - παρουσια – присъствие, пристигане на помощ (подкрепа), идване отново, второ пришествие;
        29ст. - роден ?
            - γεγεννηται = γιγνομαι – роден, създаден, произлиза, произхожда, води началото си от;

    Б. Значение на посланието в текста:
    - Апостол Йоан пише цялата първа глава като предпазна мярка, за  не съгрешават неговите духовни деца (синове, чада, наследници, потомци), които наставлява и обича като родни. Но ако все пак някой извърши грях, да знае, че имаме адвокат (ходатай, помощник, защитник) в Небесата при Небесния ни Баща – Спасителя Помазаник ПРАВЕДНИЯ (законния, верния, справедливия, подходящия, способния), Който Е изкупителна жертва (омилостивителна жертва, изкупление, очистваща жертва) за нашите грехове, но не само за нашите, но и за греховете (престъпленията, беззаконията, незаконните дела, грешките) на целия свят (всички хора)! Ние знаем (разбираме, уверени сме), че Го познаваме (разбираме, знаем) като (когато) пазим (охраняваме, държим здраво, защитаваме) заповедите (заръките, законите) Му. Ако някой казва, че го познава от близо (разбира Го), но не пази (държи здраво, защитава) заповедите (заръките, законите) Му, той е лъжец (измамник, заблуждаващ) и истината (действителността, реалността, действителното положение) не е в него! Но ако някой цени и по тази причина пази (държи здраво, защитава) Словото (думите, учението) Му, то този факт е доказателство, индикатор, че той не просто обича (уважава, цени) Бога, но Неговата любов (обич, уважение) е съвършена (завършена, пълна, безукорна, без недостатък). Всеки, който казва (обявява, говори публично), че живее (ходи, има сила и мощ) в Бога, сам себе си задължава (обвързва), да ходи (да се разхожда на около, да живее), както го е правил Той! Любезни (любими, обични), не е нова (непозната, нечувана) заповедта (закона), която казвам, но е стара (предишна, древна), която сте имали още от началото, когато повярвахте, защото тя е самото Слово (думите, учението), което сте чули, чрез което и повярвахте. Но пък същевременно не е остаряла (преминала, валидна е) и това е истината (действителността, реалността), защото тъмнината преминава (отива си, загива, умира) и истинската светлина се показва (свети, сияе, блести, вижда се). Който казва (говори публично, обявява), че е в тази светлина и живее в нейното откровение, а мрази (ненавижда, отвращава се, враждува с) брат си, той не е излизал от тъмнината! Само този, който обича (уважава, цени) брат си, само той живее (обитава) в светлината и в него няма съблазън (яд, гняв, да е сърдит, оскърбен, да негодува). Но който мрази (ненавижда, отвращава се, воюва с) брат си, той е в тъмнината (мрак, измама, неяснота), в нея живее (обитава), част от нея е и доказателството за това е, че тъмнината (мрака, неяснотата) е заслепила очите му (направила е очите му невиждащи, късогледи, ограничени; а като цяло е затъпял, задръстен, затлачен).  Пиша ви, деца, защото ви се простиха (опростиха, свободни сте от) греховете заради Неговото ИМЕ (Спасител, Освободител, Изцерител), в Което повярвахте! Пиша ви, бащи, защото познавате от близо Този, Който Е, от начало, когато повярвахте (предвид на това, че в оригнала не е имало препинателни знаци, преводачите ги слагат където сметнат за добре, но понякога променят значението на текста – в нашите преводи е: „...познавате Този, който Е отначало“, но цялото Писание казва, че Той Е, Който Е, а пък те го познават от началото, когато повярваха, както е и в 7 стих)! Пиша ви, младежи (млади, силни, яки, буйни, храбри, дръзки), защото  ПОБЕДИХТЕ лукавия (злия, подлия, порочния, престъпника, злодея, вредния, опасния, нещастния, негодния). Писах ви, деца, защото познавате от близо Небесния Баща. Писах ви, бащи, защото познавате Този, Който Е, от начало (когато повярвахте). Писах ви, младежи, защото сте силни (яки, дръзки, смели...) и Словото (думите, учението) на Бога живее( обитава) във вас и победихте – минало време (чрез кръвта и словото Му – Откр. 12:11) лукавия (злия, порочния, беззаконния....). Не обичайте (уважавайте, ценете) света (светската система, взаимоотношения), нито това, което е В света (материалното)! Ако някой обича (уважава, цени) света (привързан е към него и материалното), любовта на Бащата (Небесния) не е в него (не обитава, не живее в него)! Защото нищо, което е в света – желанието (копнежа, страстта, влечението, нагона, стремежа към удоволствие и наслади) на плътта, желанието ( копнежа, страстта, влечението, нагона, стремежа към удоволствие и наслади) на очите и гордостта (самохвалството, надменността, измамата) на живота (начина на живот, препитанието, бизнеса, благата, имота, притежанието), не е от Бащата, но е от света (светската система, която според – 5:19 лежи в лукавия). Но светът преминава (загива, умира) и всичко, към което той има копнеж (желани, страст, влечение....), а който върши (прави, изпълнява) волята (желанието, заповедите) на Бога, пребъдва (живее, обитава) вечно (за винаги). Деца, последно (крайно, най-късно; край, граница, предел, лимит) време е, защото както сте чули, идва антихриста (всичко противоположно на Христос). И сега има много антихристи (врагове, дяволи, противници, противоположни по поведение и характер на Христос), по това познаваме, че е последното (крайното, пределното) време. Те (антихристите) от нас (от Църквата) излязоха (напуснаха, тръгнаха), но не бяха от нас (от Църквата), защото ако бяха от нас, щяха да останат с нас (в Църквата), но се отделиха, за да се разбере (да стане ясно, открито), че не са  от нас и нямат нищо общо с нас. А вие сте помазани (намазани, втрито е във вас мирото, маслото, парфюма – символ на Христовия Дух) (още – държите, носите, притежавате, имате мирото, маслото, парфюма, тлъстината) от Святия (Почтения, Чистия) и знаете (разбирате, умеете, можете, опитни сте във, вещи сте във) всичко! Пиша ви, не защото не знаете (разбирате, умеете, вещи сте в....) истината (реалността, истинската обстановка), но защото я знаете, а тя е, че никаква лъже (заблуждение, измама, отклонение) не е от Истината. Кой е лъжец (измамник, заблуждаващ), ако не онзи, който отрича (отхвърля, отказва се), че Исус (Спасителя) Е Христос (Помазаният от Бог – ДА. 10:38, Овластеният от Бог – Мат. 28:18). Той е антихрист (всичко противоположно на Христос), който се отрича (отхвърля, отказва се) от Бащата и от Сина. Никой, който се отрича (отхвърля, отказва се) от Сина, няма Бащата, но който изповядва (се съгласи със, признае, одобри, сключи договор със, споразумение с устата си със) Сина, има и Бащата! А колкото за вас, онова, което сте чули (ви е било съобщено, казано)  от начало (когато повярвахте), нека пребъдва (живее, обитава) във вас! Ако пребъдва (живее, обитава) във вас това, което сте чули (ви е било съобщено, казано) от начало (когато повярвахте) и вие ще пребъдвате (живеете, обитавате) в Сина и в Бащата! И обещанието (известието, поръчението, заповедта), което Той ни даде (дари, подари), е това – вечен (безкраен) живот! Пиша ви това поради тези, които желая (искат, имат за цел) да ви заблудят ( излъжат, измамят, отклонят)! А вие – помазанието (помазването, намазването, втриването с маслото, мирото, парфюма, тлъстината; ОВЛАСТЯВАНЕТО от Бога  - Святия Дух), което приехте от Него (Бащата), пребъдва (живее, обитава) във вас и нямате нужда някой да ви учи (вещи сте, опитни сте, имате знание). Защото както Неговото помазание (помазването, намазването, втриването с маслото, мирото, парфюма, тлъстината; ОВЛАСТЯВАНЕТО от Бога  - Святия Дух)  ви учи на всичко и е истинно (истинско, реално, законно), а не лъжливо (измамно, заблуждаващо, отклоняващо), така пребъдвайте (живейте, обитавайте) в него (Него – помазанието, Духа на Помазаника), та като се яви (стане видим, ясен, разкрит, публичен) , да имате увереност (самоувереност, дързост, смелост) и да не се посрамим (опозорим, омърсим, да изглеждаме безобразни) от (пред) Него в пришествието Му (при второто Му идване).  Ако знаете (разбирате, вещи сте...), че Той Е праведен (истинен, законен, справедлив, честен, верен, подходящ, достоен за похвала), да знаете, че и всеки, който върши (извършва, прави, живее по този начин) правда (нещо законно, добро, справедливо, честно, достойно за похвала), е роден (създаде, произхожда, произлиза, води началото си) от Бога (не от Адам)!                

Последна промяна: Apr 02 2020 в 5:37 PM

Назад