Вход | Регистрация

Вход

Loginname: Парола: Забравени детайли? Регистрация

Първо съборно послание на апостол Йоан - 2част

Публикувано от Ivan Antonov (batvan) наApr 02 2020
Статии >>

    III. Глава: „Който не върши правда не е от Бога“
    А. Въпроси върху текста:
        1ст. -  дал, деца, познава ?
            - δεδωκεν – дал, даде;
            - τεκνα – деца, чада, синове, потомци, наследници;
            - γινωσκει – познава, знае, признава, забелязва;
        2ст. - явно, подобни ?
            - εφανερωθη – явно, ясно, очевидно, открито, видимо, публично, пред очите на всички;
            - ομοιοι – направени подобни, уподобени на него, приравнени, изравнени, съпоставени; (ομοιωμα – подобие, образ, уподобяване, сходство, прилика);
        3ст. - надежда, очиства, чист ?
            - ελπιδα – надежда, доверие, очакване, утешително очакване, вяра;
            - αγνιζει – очиства, освещава, прави чист, очиства от грях, прави свят (девствен, непорочен, невинен, целомъдрен);
            - αγνος – чист, свят, очистен от грях, девствен, непорочен, невинен, целомъдрен;
        4ст. - върши, беззаконие, грях ?
            - ποιων – прави, върши, създава, произвежда, печели, придобива, допуска, приема;
            - ανομιαν – беззаконие, несправедливост, безбожие, грях – нещо противозаконно;
            - αμαρτιαν – грешка, провинение, престъпление, грях, заблуждение;
        5ст. - вземе ?
            - ινα τας αμαρτιας αρη – именно заради греховете ни се яви Той (Личното местоимение „Той“ липсва, но се използва думата εκεινος – онзи известния, прочутия – так и в 2:6);
        6ст. - видял, познал ?
            - εωρακεν – видял, погледнал, съзрял, (срещнал и разговарял с него);
            - εγνωκεν – познал, разбрал, признал, забелязал;
        7ст. - заблуждава, правда ?
            - πλανατω -
            - δικαιος - ( 2:1 – δικαιοσυνιν) – справедливост, законност, правосъдие, защитава правдата;
            - думата „Христос“ я няма, на нейно място -  εκεινος – онзи известния, прочутия;
        8ст. - от начало, съсипе, делата ?
            - απ` αρνης – от начало, първоначално, от старо време, от самото начало;
            - λυση – разкъса, унищожи; (развод – освободи от, спаси от, изкупи от, откупи от);  
            - τα εργα – делата, работата, дейността, труда; злодеянията, престъпленията; военното дело, войната, боя, сражението; действията; имота, ползата, благата (нещо, предмет);
        9ст. - зародиш, роден, не може ?
            - σπερμα – семе, произход, род, начало;
            - γεγννηται – роден, създаден, сътворен, произведен;
            - ου δυναται – неспособен, неможещ, безсилен, негоден, невъзможно му е;
        10ст. - разпознават ?
            - εν του τω φανερα – в това се разкриват, виждат, познават, изпъкват, откриват;
        11ст. - поръчката, един друг ?
            - αγγελια – вест, съобщение, известие, заповед, заръка;
            - αλληλους – един друг, взаимно, по между си, (като наши хора – роднини);
        12ст - ......................?
            - ου καθως Καιν – не като (не както) Кайн;
            - και χαριν τινος εσφαξεν αυτον – и заради това (за това) го уби;
        13ст. - чуди, мрази ?
            - μη θαυμαξετε – не се чудете, удивлявайте, учудвайте; не се питайте учудени;
            - μισει – мрази, ненавижда, презира, отвращава се, не понася, ужасява се;
        14ст. – преминали, остава ?
            - μεταβεβηκαμεν -
            - ο μη αγαπων μενει εν τω θανατω – (μενει – 2:6 пребъдва, живее, има сила, мощ) – Който не обича (уважава, цени) живее в смъртта!
        15ст. - пребъдва ?
            - думата „пребъдва“ я няма!
            - ουκ εχει ζωην αιωνιον εν αυτω μενουσαν – НЯМА вече (безкраен) живот, както си мислят!
        16ст. - Той, живота, заради нас, длъжни ?
            - εκεινος -
            - Οτι εκεινος υπερ ημων την ψυχην αυτου εθηκεν – Че онзи известният (прочутият) заради нас (в наша полза) живота (душата) си даде!
            - και ημεις οφειλουμεν υπερ των αδελφως τας ψθχας θειναι – и ние сме длъжни (2:6 – задължени, обвързани) в полза на братята да отдадем живота си (душата си);
        17ст. - световните блага, нужда, заключи ?
            - βιον του κοσμου – ( βιον – 2:16 – блага, имот, състояние, притежание, живот, начин на живо, бит) на света (светския начин наживот, светската система);   
            - χρειαν – нужда, потребност, необходимост, затруднение, бедност, дълг, задължение (Фил.4:19 – нужда......)
- κλειση τα σπλαγχνα αυτου – заключи (залости, държи затворено) сърцето (духа, мисълта) си;
        18ст. - дело, действителност ?
            - εργω – (8ст. - дело, дейност, труд, бой, сражение, имот, блага);  
            - αληθεια – истина, действителност, реалност;
        19ст. - познаем, успокоим ?
            - γνωσομεθα – познаем, разберем, придобием представа;
            - εμπροσθεν αυτου πεισομεν την καρδιαν ημων – пред Него ще имаме увереност (убеждение, упование) в сърцето си; ( πεισομεν -  увереност убеждение, упование);
        20ст. - ни осъжда, по-голям ?
            - καταγινωσκη – осъжда, отсъжда;
            - μειζων – (4:4 – по-голям, едър, важен, значителен, велик, високопоставен, славен, почитан, възхваляван, силен, мощен, могъщ);
        21ст. - увереност ?
            - παρρησιαν – откровеност, искреност, увереност, самоувереност;
        22ст. - искаме, получаваме, пазим, вършим, угодно ?
            - αιτωμεν λαμβανομεν – молим, искаме – получаваме, придобиваме, печелим;
            - τας εντολας αυτου τηρουμεν – поръченията (заповедите, законите) Му пазим (бдим, охраняваме, изпълняваме, внимаваме на);
            - τα αρεστα ενωπιον αυτου ποιουμεν – нещо приятно според Него правим (угодни сме Му, приятни сме Му, мили сме Му);
        23ст. - вярваме ?
            - πιστευσωμεν – вярваме, доверяваме се, уповаваме, смятаме за истинско, признаваме, убедени сме);
        24ст. - пребъдва ?
            - μενει – живее, обитава, намира се – за адрес;

    Б. Значение на посланието в текста:
    - Вижте каква любов (уважение, оценяване) ни даде (показа) Баща ни, да се наречем (назовем) деца (чада, синове, наследници) на Бога и сме! Поради което света (светската система, начин на мислене и култура) не ни познава (разпознава, признава) , защото Него не познава (не разпознава, не признава). Скъпи (любими, мили, любезни), сега сме Божи деца (чада, синове, наследници) и още не е станало явно (ясно, очевидно, видимо, публично) какви ще бъдем, но знаем (уверени сме), че когато стане явно (ясно, очевидно, видимо, публично), ще бъдем подобни (уподобени, сходни, приличащи, съпоставени, изравнени, приравнени) на Него, защото ще го видим (съзрем, говорим с Него) такъв какъвто Е! (Това няма да ни направи Богове или да промени позицията ни на Божи синове, наследници и сънаследници с Христос на цялото Божие Царство, но видимото – телата ни ще станат подобни, приравнени като Неговото – съвършени и вечни). И всеки, който има тази надежда (очакване, вяра) очиства (освещава, прави непорочен, девствен, целомъдрен) себе си чрез нея, както Той Е чист (осветен, безгрешен, непорочен, девствен, целомъдрен, невинен, очистен от грях – 2Кор.5:21 казва, че Той стана ГРЯХ за нас, ПРАВДАТА се превърна в ГРЯХ заради нашите грехове, които понесе, от които Бог Го очисти при възкресението!). Всеки, който върши (прави, създава, произвежда, печели, придобива, допуска, приема) грях (грешка, престъпление, провинение, противозаконно действие) върши (прави......) беззаконие (несправедливост, безбожие, нещо противозаконно, престъпно, незаконно, езическо), защото грехът (грешката.......) е беззаконие (несправедливост........)! И вие знаете (уверени сте), че той се яви (стана видим, явен, публичен, пред очите на всички), именно заради греховете ни! В Него няма грях ( престъпление... )! Всеки, който пребъдва (живее, обитава, намира се) в Него не върши ( прави, произвежда.....) грях (престъпление....)! Всеки, който върши (прави......) грях (престъпление....) не Го е видял (съзрял, срещнал и разговарял с Него), нито Го е познал( признал, разбрал)! Апостол Павел разяснява този на пръв поглед парадокс в Римл. 7:15 – 25 – новото създание не върши грях и се наслаждава в Божия закон, но греха, който живее в тялото му, го кара да прави неща, които не харесва и не иска, но има решение и това е Божията благодат – добро даване, добър дар, добър подарък)! Алелуя! Деца, никой да не ви заблуждава (обърква, мами, отклонява, разколебава), който върши (прави, произвежда.......) правда (справедливост, законност, правосъдие), е праведен (справедлив, честен, законен, верен, достоен), както Е праведен ( справедлив, честен.... ) Онзи известният (прочутият – εκεινος 5ст. + 2:6)! Който върши (прави, създава ............) грях (грешка, престъпление.....), е от дявола (врага, противника), защото той (дявола....) още от самото начало (от старо време) съгрешава (върши, твори, прави .....грехове, престъпления......), което ни показва, че сатана много малко време е живял като херувим засеняващ, както беше създаден от Бог! За това се яви (стана явен, видим, публичен, пред очите на всички) Божият Син, за да разкъса (унищожи, спаси от, изкупи от, откупи от) делата (работата, злодеянията, престъпленията, войната) на дявола (противника, врага)! Всеки, който е роден (води началото си, сътворен....) от Бога, не върши (прави.....) грях (престъпление......), защото Неговото семе (произход, род, начало, наченък, начатък, зародиш) пребъдва (живее, обитава, намира се) в него и не може (неспособен е, безсилен е, негоден е, невъзможно му е) да съгрешава (да върши грях, престъпление....), защото е роден (води началото си....) от Бога! По това се разпознават (познават, разкриват, изпъкват, откриват) децата на Бог и децата на дявола (врага....); Който не върши (прави...) правда (правосъдие, законност...), не е от Бога и този, който не обича (не уважава, не цени, не счита за по-горен) брат си. Защото заръката (вестта, съобщението, известието, заповедта), която чухте от начало (когато повярвахте), е това – да се обичаме( уважаваме, ценим, считаме за по-горни) един друг (взаимно, по между си, като роднини). Не както Кайн, който беше от лукавия (злия, вредния, негодния........) и уби брат си. И за това го уби, защото неговите дела (труд, работа, дейност....) бяха нечестиви (незаконни, престъпни, зли...), а на брат му праведни ( законни, справедливи, честни...). Не се чудете (удивлявайте, учудвайте, питате учудени), братя, ако света (светският начин на живот и култура) ви мрази ( ненавижда, презира, отвращава се, не понася, ужасява се). Ние знаем (убедени сме, вярваме), че сме преминали (претърпели промяна) от смърт в живот, защото обичаме (уважаваме, ценим..) братята. Който не обича (не уважава, не цени.....) братята си, живее (пребъдва, обитава, намира се – като адрес) в смъртта! Всеки, който мрази (ненавижда, презира, не понася....) брат си, е човекоубиец и вие знаете (убедени сте, вярвате), че никой човекоубиец няма вечен живот, както си мислят те. По това познаваме (имаме знание, различаваме) любовта, че Онзи известният (прочутият – εκεινος) даде живота (душата), който имаше, за нас ( за наша полза)! Така също и ние сме длъжни (задължени, обвързани) да отдадем в полза на братята си живота (душата) си.  Ако някой има благата (имота, притежанието, паричното състояние) на света и види (съзре) брат си в нужда (потребност, необходимост, затруднение, бедност, дълг, задължение) и заключи ( залости, държи затворено) сърцето си (духа, ума си) за него, как ще пребъдва (живее, обитава...) в него любовта (уважението....) на Бога? Деца, нека да не обичаме( уважаваме, ценим) с думи или език, но с дела (дейност, труд, сражение, блага) и в действителност (наистина, реално). От това ще познаем (различим...), че сме от Истината (реалността, действителността, правдата.....) и ще имаме увереност (упование, убеждение, самоувереност) пред Него (пред лицето Му) в сърцето си. Ако нашето сърцето  ни осъжда, Бог Е по-голям (по-значителен, велик, могъщ, силен.....) от сърцето ни и знае всичко! Скъпи (обични), ако нашето сърце не ни осъжда, имаме увереност (самоувереност, искреност, откровеност) спрямо Бог. И каквото и да поискаме (помолим, пожелаем) – получаваме (придобиваме, печелим) от Него, защото пазим (спазваме, вършим, охраняваме, защитаваме) заповедите (заръките, поръченията, законите) Му и прави това, което Му е угодно (приятни сме Му, скъпи, мили сме Му). И Неговата заповед (заръка, закон) е това – да вярваме (доверяваме, уповаваме, осланяме, признаваме, смятаме за истинно) в името на Сина Му Спасителя Помазаник (Помазаният Спасител) и да обичаме (уважаваме, ценим...) един другиго (по между си, като роднини), както ни е заповядал (поръчал, дал закон). И който пази (охранява, бди, зачита, счита за ценни....) Неговите заповеди (закони, заръки) пребъдва (живее, обитава, намира се – като адрес) в Него и Той в него! По това познаваме (разбираме, правим разлика между), че Той пребъдва (живее, обитава.....) в нас, от Духа, Който ни даде (дари, подари)!

    IV. Глава: „Бог Е любов“
    А. Въпроси върху текста:
        1ст. - изпитвайте, лъжепророци, излязоха по ?
            - δοκιμαζετε – изпитвайте, изпробвайте, изследвайте, преглеждайте, одобрявайте, провелявайте, доказвайте;
            - ψευδοπροφηται – лъжлив, измамен, заблуждаващ, който не е истински; пророк, предсказател, гадател; проповедник, вестител на Божието Слово;
            - εξεληλυθασιν = εξερχομαι – излязоха, отидоха, потеглиха, отправиха се, отпътуваха;
            - εις – към, в;
        2ст. - изповядва, дошъл ?
            - ομολογει – съгласява, споразумява, договаря, признава, одобрява, изповяда – устно;
            - εληλυθοτα = ερχομαι – дошъл, пристигнал, явил се;
        3ст. -................;
        4ст. - победили сте, по-велик ?
            - νενικηκατε – победихте; αυτους – тях;
            - μειζων = μεγας – по-голям, по-едър, по-важен, по-значителен, по-велик, по-възхваляван, по-високопоставен, по-славен, по-почитан, по-силен, по-могъщ, по-мощен;
        5ст. - слуша ?
            - ακουει – слуша, чува, знае, изслушва; слави, хвали, има добро мнение;
        6ст. - разпознаваме, заблуждение ?
            - γινωσκομεν – разбираме, решаваме, отсъждаме, забелязваме, досещаме се, разпознаваме, различаваме;  
            - πλανης – заблуждение, грешка, грях, измама, колебание, развала, отклонение;
        7, 8 ст. ...........................?
        9ст. - Единороден, живее чрез ?
            - μονογενη – Единствено роден;
            - μονος – единствен, единичен, едничък;
            - γενος – роден, сътворен, създаден;
            - ζησωμεν – живеем, съществуваме;
            - δια – чрез, посредством;
        10ст. - умилостивление ?
            - ιλασμον – умилостивление, изкупление, изкупителна жертва, жертва за умилостивление;
        11ст. - длъжни ?
            - οφειλομεν – 3:16 – длъжни, задължени, обвързани;
        12. „Никой, кога да е, не е видял“ ?
            - „Θεον ουδεις πωποτε τεθεαται:“
            - ουδεις – нито един, никой (никоя, никое, нищо), в никое отношение;
            - πωποτε – някога, когато и да е, когато и да било, нито веднъж, по никакъв начин;
            - τεθεαται – видял, съзрял, наблюдавал;
        13ст. - от Духа ?
            - εκ του πνευματος – от, из Духа (не целия);
        14ст. - видяхме, свидетелстваме, Спасител ?
            - τεθαμεθα – видяхме, съзряхме, наблюдавахме;
            - μαρτυρουμεν – свидетелстваме, доказваме, показваме, проповядваме, възхваляваме;
            - Σοτηρα – Спасител, Избавител, Освободител – (който ни поставя в безопасност, сигурност), (който ни запазва, съхранява), прави ни: щастливи, радостни, здрави, помилвани;  
        15ст. - ...................?
        16ст. - към нас, в любовта, в Бога ?
            - εν ημιν – в нас;
            - εν τη αγαπη – в любовта;
            - εν τω Θεω – в Бога;
        17ст. - увереност ?
            - παρρησιαν – дързост, смелост, откровеност, искреност, самоувереност, свободно да се изкаже някой;  
            - εκεινος – 2:6; 3:5; -  онзи известния, прочутия;
        18ст. - пропъжда, наказание ?
            - εξω βαλλει – хвърля, улучва, наранява, сваля, смъква, сгромолясва, настъпва, прави да избухне – взривява; εξω – вън, извън, навън;   
            - κολασιν – наказание, поправление, обуздаване, мъка, спиране;
        19ст................?
        20ст. - мрази ?
            - μιση – 3:13 – мрази, ненавижда, презира, отвращава се, не може да търпи;
        21ст. - заповед ?
            - εντολην – поръчение, заповед, закон;
 
    Б. Значение на посланието в текста:
    - Скъпи (любими), не вярвайте (не се доверявайте) на всеки дух (духовно същество), но изпитвайте (проверявайте, изпробвайте, изследвайте) духовете, дали са от Бога или то сатана, защото много лъжепророци (измамни, лъжливи, заблуждаващи, отклоняващи – проповедници, пророци, предсказатели, гадатели) излязоха (потеглиха, отпътуваха, отправиха се) в (към) света. По това познавайте (разбирайте, отсъждайте, различавайте) Божия Дух – всеки, който изповядва (признава, одобрява, съгласява се устно), че Помазаният Спасител Е дошъл (явил се е, пристигнал е) в плът (тяло, месо), е от Бога, а всеки дух, който не изповядва (признава, одобрява, съгласява се устно) Спасителя (Избавителя, Освободителя, Изцерителя), не е от Бога и това е на антихриста (всичко противоположно на Христос), за когото сте чули, че идва (пристига, ще се яви) и сега вече е в света. Вие сте от Бога деца (синове, потомци, наследници) и сте ги победили, защото по-велик ( по-голям, по-едър, по-важен, по-значителен, по-велик, по-възхваляван, по-високопоставен, по-славен, по-почитан, по-силен, по-могъщ, по-мощен)  Е Този, Който Е във вас, от онзи, който е в света! Те са от света и затова говорят светски и света тях слуша (изслушва, чува, знае, слави, хвали, има добро мнение за тях). Ние сме от Бога,  който познава (знае, разпознава) от близо Бога, нас суша (чува, изслушва, знае), който не е от Бога, не ни слуша (чува, изслушва, знае). По това различаваме (разпознаваме, отсъждаме, разграничаваме) духа на истината (реалността, действителността, правдата, законността, правосъдието) и духа на заблуждението ( заблуждение, грешка, грях, измама, колебание, развала, отклонение).   
    Скъпи (любими), нека да обичаме (уважаваме, ценим високо) един другиго, защото любовта (обичта, уважението, цененето високо) е от Бога и всеки, който обича (уважава, цени високо) е роден от Бога и Го познава (от близо). Който не обича (уважава, цени високо), не е познал (разбрал) (от близо) Бога, защото Бог Е любов (обич, уважение, високо ценене). В това се яви (показа, стана явна, публична) Божията любов (обич, уважение, високо ценене) към нас, че Бог изпрати на света Своя Единороден (Единствено роден, Едничък роден, Единично роден) Син, за да живеем (съществуваме) чрез (посредством) Него! В това се състои любовта (обичта, уважението, високото ценене), не че ние сме възлюбили Бога, но че Той  възлюби нас и прати Сина Си – умилостивление (изкупление, изкупителна жертва, умилостивителна жертва) за греховете (грешките, провиненията, беззаконията) ни.
    Скъпи (любими), понеже така ни е възлюбил (обикнал) Бог, то и ние сме длъжни (задължени, обвързани) да се обичаме (уважаваме, ценим високо) един друг (по между си, взаимно, като роднини). Никой (никоя, никое, нито един, нито едно нещо) никога (някога, когато и да е, в никакво отношение) (когато и да било, нито веднъж, по никакъв начин) не е видял (съзрял, наблюдавал) Бога, но ако обичаме (уважаваме, ценим високо) един друг, Бог пребъдва (живее, обитава, намира се – за адрес) в нас и Неговата любов (обич, уважение, високо ценене) е съвършена (завършена, пълна, без недостатък, без укор) в нас. По това познаваме (различаваме, отсъждаме, разбираме), че пребъдваме (живеем, обитаваме, намираме се) в Него и Той в нас, защото ни е дал ОТ Духа Си. И ние видяхме (наблюдавахме, съзряхме) и свидетелстваме (показваме, доказваме, проповядваме), че Бащата прати Сина си Спасител (Освободител, Избавител, Изцерител) на света! Който изповядва (приема, признава, съгласява се, одобрява устно), че Исус (Спасителя) Е Божия Син, Бог пребъдва (живее, обитава, намира се) него и той в Бога. И ние познаваме (от близо) и сме повярвали (убедили сме се) в любовта (обичта, уважението, високото ценене), която Бог има В нас. Бог Е любов (обич, уважение, високо ценене) и който пребъдва (живее, обитава, намира се) в любовта (обичта, уважението, високото ценене), пребъдва (живее, обитава, намира се) В Бога и Бог пребъдва (живее, обитава, намира се) в него! Така се усъвършенства (израства, става завършена, пълна, без недостатък и укор) любовта (обичта, уважението, високото ценене) в нас, когато имаме увереност (дързост, смелост, искреност, откровеност, самоувереност) в деня на съда, защото както Е Той, така сме и ние в този свят. В любовта (обичта, уважението, високото ценене) няма страх (притеснение, боязън), но съвършената (завършената, пълната, без недостатък и укор) любов (обич, уважение, високо ценене) наранява ( хвърля, улучва, сваля, смъква, сгромолясва, настъпва, прави да избухне – взривява) страха (притеснението, боязънта), защото в страха (притеснението, боязънта) има наказание (мъка, страдание) и който се страхува (притеснява, бои), не е усъвършенстван (не е достигнал пълнота, съвършенство, безукорност) в любовта (обичта, уважението, високото ценене). Ние обичаме (уважаваме, ценим високо) Него, защото Той пръв ни възлюби (обикна, уважава, високо цени). Ако каже (рече, изкаже се публично) някой: „Обичам (уважава, ценя високо) Бога!“, а мрази (ненавижда, презира, гнуси се, враждува с) брат си, той е лъжец (измамник, заблуждаващ), защото който не обича (уважава, цени високо) брат си, който е видял (съзрял, наблюдавал), не може да обича (уважава, цени високо) Бога, Когото не е видял (съзрял, наблюдавал). И тази заповед (поръчение, повеление, закон) имаме от Него - „Който обича (уважава, цени високо) Бога, да обича (уважава, цени високо) и брат си!“.

    V. Глава: „Исус Христос Е Божият Син“
    А. Въпроси върху текста:
        1ст. - вярва, всички ?
            - πιστευων – вярва, има вяра, признава, убеден е, осланя се;
            - πας – всички, всеки;
        2ст. - заповеди, пазим ?
            - εντολας – 4:21; поръчения, заръки, заповеди, закони;
            - ποιωμεν – 3:4; прави, върши, приема;
        3ст. - пазим, тежки ?
            - τηρωμεν – пази, охранява, внимава, бди, на пост, караул, изпълнява;
            - βαρειαι ουκ εισιν – не са: обременяващи, натоварващи, наскърбяващи, натъжаващи; βαρος – тежест, товар, бреме, скръб, тъга;
        4ст. - побеждава, победа, победила ?
            - νικα – надделява над, взима надмощие над, превъзхожда, налага се над, побеждава напълно;
            - νικη – победа (в битка, в състезание);
            - νικησατα – победила, надделяла над, взела надмощие, превъзхожда, наложила се е над, победила е напълно;
        5ст. - ............................;
        6ст. - дошъл, свидетелства ?
            - ελθων – дойде, пристигна;
            - μαρτυρουν – свидетелства, потвърждава, доказва;
        7ст., 8ст. - ....................;
        9ст.  - по-важно, приемаме ?
            - λαμβανομεν – приемаме, хващаме, взимаме, улавяме, получаваме;
            - μειζων = μεγας – 4:4 – по-голяма, по-важно, по-велика, по високопоставено, по-славно, по-силно, по-мощно;
        10ст. - лъжец, направил Го е лъжец ?
            - ψευστην – лъжец, измамник, заблуждаващ, отбиващ от правия път, който разклаща и кара да се съмнява;
            - πεποιηκεν – убеден е, вярва;
            -  ψευστην  πεποιηκεν αυτον – Който не вярва в Бога, е убеден (вярва), че Той е лъжец (измамник, .......);
        11ст. - дал ?
            - εδωκεν – даде;
         12ст., 13, 14ст.  - увереността, искаме ?
            - παρρησια – дързост, смелост, самоувереност;
            - αιτωμεθα – молим, искаме, желаем;
        15ст. - знаем, получаваме ?
            - οιδαμεν – знаем, вълнуваме се;
            - εχομεν – имаме; (единствено значение – когато се молим, знаем, че го имаме!);
        16ст. - не към смърт, моли, даде, моли ?
            - αμαρτανοντα αμαρτιαν μη προς θανατον – съгрешава (върши грях) не (до) към смърт (който не води ,не предизвиква смърт);
            - αιτησει – да иска, да се моли, да желае;
            - δωσει – даде, дари, подари;
            - τοις αμαρτανουσιν μη προς θανατον – на грешащите не (до) към смърт (чиито грях не предизвиква смърт);
            - ερωτηση – пита, разпитва, разследва;
            - ου περι εκεινης λεγω ινα ερωτηση – не относно този случай говоря, да пита (да разследва, да разпитва);
        17ст. - неправда ?
            - αδικια – несправедливост, онеправдаване, обида, отнемане на сила, беззаконие, закононарушение;
            - και εστιν αμαρτια ου προς θανατον – и съгрешаване (вършене на грях) не към (до) смърт ( и съгрешаване, което не предизвиква смърт);
        18ст. - пази себе си, не се докосва до него ?
            - τηρει αυτον – наблюдава, следи, дебне, внимава, бди, паази, охранява, защитава, грижи се;
            - ουχ απτεται αυτου – прикачва, прикрепя, привързва, докосва, допира, заема, занимава, напада;
        19ст. - лежи ?
            - θειται = κειμαι -лежи болен, лежи погребан, лежи нещастен, лежи мъртъв;             
        20ст. - дал разум ?
            - δεδωκεν ημιν διανοιαν – даде (подари, дари) разум (ум, мислене, разсъдък, мисъл, мнение, начин на мислене;
        21ст. - пазете себе си от идоли ?
            - φυλαξατε εαυτα απο των ειδωλων – пазете (защитавайте, бъдете на пост, на стража, на караул, бдете, предпазвайте, избягвайте) себе си от идолите (образите, фигурите, изображенията, идолите; призраците, сенките, фантомите, привиденията – злите духове);

    Б. Значение на посланието в текста:
    - Всеки, който вярва (убеден е, признава, осланя се), че Исус Е Помазаникът,  е  роден  ( сътворен,  създаден )  от  Бога. И всеки, който обича (уважава, цени високо) Онзи, Който Е родил (сътворил, създал), обича (уважава, цени високо) и родения (сътворения, създадения) от Него! По това познаваме (разпознаваме, правим разлика), че обичаме  (уважаваме, ценим високо) децата на Бога, когато обичаме (уважаваме, ценим високо) Бога и изпълняваме (вършим, приемаме) Неговите заповеди (поръчения, заръки, закони). Защото това е любовта на Бога (в това се изразява любовта ни към Бога) – да пазим (охраняваме, изпълняваме, внимаваме за, бдим за) Неговите заповеди (заръки, поръчения, закони), а те не са обременяващи (натоварващи, наскърбяващи, натъжаващи)! Защото всичко, което е родено( сътворено, създадено) от Бога, побеждава (надделява над, взема надмощие над, превъзхожда, налага се, побеждава напълно) света. И тази  е победата (в битка, в състезание), която е победила (надделяла, взела е надмощие, наложила се е над, победила е напълно)  света – нашата вяра (убеждение, увереност, признание, усланяне)! И кой побеждава ( надделява, превъзхожда, взима надмощие над,...) света, ако не този, който вярва (уверен е, убеден е, признава ...), че Исус (Спасителя) Е Божият Син!?  
    Това Е Спасителят Помазаник, Който Е дошъл (пристигнал, явил се е) чрез вода и кръв, не само чрез водата, но и чрез кръвта и Духът Е, Който свидетелства (потвърждава, доказва, проповядва), понеже Духът Е Истината (Действителността, Реалността, Правдата, Законността). Защото три са, които свидетелстват (потвърждават, доказват, проповядват) – Духът, водата и кръвта и трите са съгласни (единодушни, единомислещи)!
    Това са едни от малко разбираните стихове в Новия Завет и искам да разсъждаваме върху тях, за да ни стане ясно, за какво говорят, какво ни се казва. Така, когато Господ Исус дойде в плът, каква вода и кръв имаше, които да свидетелстват за Него – никакви! Когато беше кръстен в реката Йордан, имаше вода и свидетелство от Небесата, но нямаше кръв! За кое Негово идване се говори тук, в което да присъстват на едно водата, кръвта и Духа и те да свидетелстват в съгласие? Единственото, което остава  е идването на Господ Исус в живота на вярващия – той взима водно кръщение, поради вярата си, Господ го поръсва с кръвта Си, защото Е нашия Първосвещеник, и Духът заживява в тялото му, което става Негов храм! Тогава тези трите са съгласни и свидетелстват вътре в него!  
    * В по-късните ръкописи на латинската „Вулга“ е добавено - „на Небето Отец, Слово и Свети Дух и тези три са Едно. И три са, които свидетелстват на земята....“ Убеден съм, че този стих не го е имало първоначално и никога не е писан от апостол Йоан, който видя Откровението в Небесата. Чрез него католиците са искали да засилят доктрината за триединството на Бога, но така се получава противоречие – Светият Дух Е на Земята, Той не Е в Небесата, за да свидетелства заедно със Сина и Бащата, но  свидетелства (доказва, проповядва) в нас и света! Как би го правил и на Небесата? Спомням си един вярващ свидетелстваше, че бил занесен в Небесата и попитал Господ Исус, ми къде е Светият Дух, искам да Го видя? Тогава Спасителят се засмял и казал: „Как къде Е? Той Е на Земята, при вас, нали Го изпратих на Петдесятница!“.
    Ако приемаме (взимаме, улавяме, получаваме) свидетелството (доказателството, проповядването) на хората, то свидетелството (доказателството, потвърждението, проповядването) на Бога в НАС,  е по-важно (по-голямо, по-велико, по-славно, по-силно, по-мощно, по-високопоставено) защото това е Божието свидетелство (доказателство, потвърждение, проповядване), което Бог свидетелства (потвърждава, доказва, проповядва) за Сина Си в СЪРЦЕТО НИ. Който вярва (убеден е, уверен е, признава) в Божия Син – ИМА СВИДЕТЕЛСТВОТО В СЕБЕ СИ (виждате ли как словото тълкува само себе си?), който не вярва (не е уверен, не е убеден, не приема) в Бога (думата „направил“ я няма в гръцкия текст), е убеден (уверен, вярва), че Той Е лъжец (измамник, заблуждаващ, отклоняващ от правия път), защото не е повярвал на свидетелството (доказателството, потвърждението, проповедта), с което Бог Е свидетелствал (доказвал, потвърждавал, проповядвал) за Сина Си! И свидетелството (потвърждението, доказателството, проповедта) е това, че Бог ни е дал (дарил, подарил) вечен (безкраен) живот и този живот е в Сина Му! Който има Сина, има живот, който няма Божия Син, няма живот!  
    Това писах на вас, които вярвате (убедени сте, уверени сте, приемате) в ИМЕТО на Божия Син, за да знаете, че имате (вече) вечен живот и да продължавате да вярвате (да сте убедени, уверени, приемащи) в ИМЕТО на Божия Син! И увереността (смелостта, дръзновението, самоувереността), която имаме спрямо Него, се изразява в това, че ако искаме (молим, желаем) нещо по Неговата воля (което Му е угодно, според разбирането Му), Той ни слуша (чува, обръща внимание)! И ако знаем, че ни слуша (чува, обръща внимание), каквото и да Му поискаме (помолим, пожелаем), ИМАМЕ това, което сме поискали (помолили, пожелали) от Него (думата „получаваме“ я няма в гръцкия текст)!  
    Ако някой види (съзре, наблюдава)  брат си, че извършва (създава, сътворява, прави, изгражда) грях (грешка, престъпление, беззаконие), който не е към (до) смърт (не предизвиква смърт), нека поиска (пожелае, помоли) за него и ще му се даде (дари, подари) живот, на онзи, който грях не е към (до) смърт (не предизвиква смърт). Има грях ( грешка, престъпление, беззаконие) към (до) смърт (което предизвиква смърт), не казвам за него да пита (разпитва, разследва). Всяка неправда (несправедливост, онеправдаване, отнемане на сила, обида, беззаконие, закононарушение) е грях (грешка, престъпление, беззаконие) и има грях (грешка, престъпление, беззаконие) не към (до) смърт (което не предизвиква смърт)!
    Тези стихове също са едни от малко разбираните в Новия завет. За това нека видим как ги тълкува самото писание! Първо се казва: „ ако видиш (съзреш, наблюдаваш) БРАТ СИ!“ - става въпрос за вярващ човек (роден от Духа на Спасителя, ново създание, част от тялото на Помазаника), който върши (прави, създава, твори, гради, изгражда) грях (грешка, престъпление, беззаконие). Тук апостол Йоан казва, че има грях, от който не се умира и такъв, от който се умира! За първият да се молим, а за вторият да не се молим! Ключът към разбирането е – за каква смърт става въпрос? Стих 12 казва, че който има Сина, има живот, а който няма Сина на Бог, няма живот (мъртъв е). Говори се за  духовния (вечния) живот и за духовна (вечна) смърт. Кой брат би загубил вечния живот? Вижте 1Йоан 2:18 – 23! За тези братя се говори, които са се отрекли, че Господ Исус Е Помазаникът Божия син! Така се губи вечния живот, защото който няма Сина, няма вечен живот! Този е грехът, който предизвиква смърт – за него да не се молим (за вярващи, които доброволно абдикират, отричат се, отказват се от Христос и го отхвърлят)! За всеки друг грях, с който би съгрешил брат ти, да се молим и Бог ще му даде (дари, подари) живот!
 

Последна промяна: Apr 02 2020 в 5:43 PM

Назад