Вход | Регистрация

Вход

Loginname: Парола: Забравени детайли? Регистрация

Второ съборно послание на апостол Йоан

Публикувано от Ivan Antonov (batvan) наJun 06 2020
Статии >>

                                             "Ιωανου Β"

1. Историческа обстановка:
    А. кой го е написал:
        - посланието е точно копие, но в съкратен вариант, на „Първото съборно послание на апостол Йоан. Изразните средства, стила и езика доказват авторството на апостол Йоан, брат на Яков Заведеев и първи братовчед на Господ Исус по плът;
    Б. До кого е писано:
        - До Църквата и нейните деца, които той искрено обича;
    В. Кога е писано:
        - Вероятно по времето на написване и на първото послание – около 90 г. сл. Хр.;
    Г. Къде е написано:
        - Най-вероятно в Ефес, където апостол Йоан завършва своя земен път;
    Д. Цел на написването:
        - излезли са много измамници (лъжеучители) по света;
        - иска да предпази верните на Господа;
2. Разделяне текста на теми:
    1 абзац: 1 - 3 ст. „Поздравления“;
    2 абзац: 4 – 6 ст. „Новата стара заповед“
    3 абзац: 7 – 11 ст. „Пазете се от тези, които се отричат от Христос дошъл в плът“;
    4 абзац: 12 – 13ст. „Заключителни думи“

3. Въпроси върху текста:
    1ст. Избрана госпожа, познали ?
        - εκλεκτη – избрана, отбрана, отлична;
        - κυρια – сила, власт, авторитет; господарка, управителка, упълномощената, важната, главната, свещената; владетелка, повелителка, имаща законна власт; ( κυριος - Господ, Господар, Владетел, Повелител, Суверен)
        - εγνωκοτες -  знаят, разбират, отсъждат, решават (като съдии); мислят, убедени са;
    2ст. Истината, пребъдва, до века ?
        - αληθειαν – истина, реалност, действителност; справедливост, истинско положение, правда;
        - μενουσαν  ( μενει ) - живее, обитава, намира се (като адрес);
        - αιωνα – вечно, завинаги, безкрайно;
    3ст. Благодат, милост, мир ?
        - χαρις – радост, удоволствие, милост, благоволение, подарък, дружба, приятелство, любов;
        - ελεος – състрадание, съжаление, милост, помилване, пощада;
        - ειρηνη – мир, примирие, мирен договор, мирно време, спокойствие, съгласие, щастие;
        - παρα – откъм, от, от страна на, спрямо, относно, поради;
        - μεθ ημων – освобождава, отпуска, изпраща, позволява, донася;
    4ст. Намерих, ходят, заповед, приехме ?
        - ευρηκα – открих, намерих, заварих (еврика);
        - περειπατουντας – ходят наоколо, обикалят, скитат се, ЖИВЕЯТ, разхождат се;
        - ελαβομεν – приехме, даде ни се, получихме;
        - εντολην – поръчение, заповед, закон, заръка;
    5ст. Умолявам, нова, начало, един друг ?
        - ερωτω- моля, осведомявам;
        - καινην – нова, непозната, необикновена, нечувана, особена, неочаквана;
        - απ αρχης – от начало, първоначално, в началото;
        - αλληλους – един друг, взаимно, по между си, като роднини;
    6ст. Чули ?
        - ηκουπολλοι – чули (съобщи, извести, изговори силно, извика);
    7ст. Измамници, влязоха, не изповядват, идването ?
        - πλανοι – лъжци, измамници, фокусници; хора, които отбиват от прави път (заблуждават, разколебават);
        - εξηλθον – излязоха, отидоха, потеглиха, отпътуваха, отправиха се;
        - μη ομολογουντες – не се съгласяват, не признават, не изповядват (не го казват с устата си, не го вярват, не го мислят);
    8ст. Пазете се, не изгубите, изработили, получите, пълна, награда ?
        - βλεπετε – гледайте, обърнете внимание, внимавайте, пазете се;
        - μη απολεσητε -  не изпуснете, не пропуснете, не се отклоните, не достигнете, не се лишите, не загубите;
        - ηργασαμεθα – изработили, направили; нещо, за което сте се старали; създали, изградили, построили, придобили, спечелили;
        - μισθον – заплата, награда, възнаграждение, хонорар;
        - πληρη – пълна, цяла, съвършена, изобилна, пресищаща; на която нищо не липсва;
        - δπολαβητε – от 4ст. - да приемете, да получите, да ви се даде;
    9ст. престъпва, учение ?
        - προαγων – да отиде по далеч от, да изпревари, да прелъсти; (προαγωγεια – сводничество), да задмине;
        - διδαχη -  учение, поучение, наука, образование, доказателство, предписание, предупреждение, наставление;
    10ст. Дойде, не носи, не приемайте, не поздравявайте ?
        - ερχεται – дойде, пристигне, приближи се;
        - ου φερει- не носи, не донесе, не разпространява;
        - μη λαμβανετε – не приемайте, не пътувайте, не вземайте, не се обвързвайте;
        - οικιαν  (οικος) – в къщите си, домовете си, жилищата, сградите, дворците, храмовете, имотите, градовете, родината;  
        - μη λεγετε – не казвайте; не говорете;
        - χαιρειν – здравей, добре дошъл, довиждане;
    11ст. Участник, зли дела ?
        - κοινωνει – взема участие, участва, съучастник е, другар, помощник, съюзник;
        - εργοις πονηροις – зли (лукави, лоши, негодни, порочни престъпни – с тази дума е наречен „лукавия“); дела (действия, работи, изграждания, старания);
    12ст. Надявам, радост, пълна ?
        - ελπιζω – надявам се, очаквам, мисля, вярвам, възлагам надежди;
        - χαρα – радост, удоволствие, наслада, блаженство, щастие;
        - πεπληρωμενη – пълна, изпълнена, изобилна, съвършена, задоволена, преситена (думата от Йн.10:10 „изобилно“);
    13ст. Поздравяват, избрана, сестра ?
        - ασπαζεται – поздравяват, приветстват, прегръщат, сърдечно приемат, приятелски приемат;
        - αδελφης – сестра; αδελφος – брат;
        - εκλεκτης – избрана, отбрана, отлична (от 1ст.);

4. Значението на посланието в текста:
    От презвитера ( стареца, старея, старейшината) до избраната (отбраната, отличната) Господарка (владетелка, имаща законна власт, сила и авторитет; управителката, упълномощената, важната, влиятелната, свещената) и до чадата (децата, синовете) и, които аз наистина (в действителност, реално) обичам (уважавам, ценя високо) и не само аз, но и всички, които знаят (разбират, мислят, убедени са в) истината (реалността, действителността, правдата), заради Истината (Правдата, Реалността, Действителността), Който пребъдва (живее, обитава, намира се - като адрес) в нас и ще бъде с нас завинаги (вечно, безкрайно). Благодат (радост, благоволение, милост, любов, дружба, приятелство), милост (състрадание, пощада, помилване) и мир (примирие, мирен договор, мирно време, спокойствие) ви се изпращат (донасят, позволяват, отпускат, освобождават) от Бог Бащата и от Исус Христос  (Спасителя Помазаник – Сина на Бащата) в истина (реалност, действителност, правда, справедливост, законност) и любов (уважение, високо ценене).
    Много се зарадвах (ощастливих, удовлетворих), че намерих (открих, заварих) от чадата (децата, синовете) ти да ходят (живеят) в Истината (Реалността, Действителността, Правдата, Законността), както приехме (получихме, донесе ни се) заповед ( поръчение, Заръка, закон) от Бащата. И сега, Господарке (Владетелке, която имаш законна власт, сила и авторитет – 1ст.), моля те (осведомявам те), не че като ти пиша нова (непозната, нечувана, необикновена) заповед (поръчение, закон), но тази, която имахме от начало (още от самото начало, първоначално; от както повярвахме) – да обичаме (да уважаваме, високо да ценим) един друг (взаимно, по между си, като роднини)! И любовта (уважението, високото ценене) е това: да ходим (да живеем) по (според) Неговите заповеди (заръки, поръчения, закони)! Това е заповедта (поръчението, закона), в която трябва да ходите (да живеете), както сте и чули (известило ви се е, съобщено ви е силно, извикано е) от начало (още от самото начало, когато повярвахте). Защото много измамници (лъжци, фокусници; хора, които отбиват от правия път; объркват, заблуждават, разколебават) излязоха (отправиха се, потеглиха, отпътуваха) в света, които не изповядват (не се съгласяват, не приемат, не вярват и не говорят) идването (явяването, публичното появяване, пред очите на всички) на Спасителя Помазаник (Исус Христос) в плът (тяло, месо). Такъв е измамник (заблуждаващ, отклоняващ, лъжец, фокусник, разколебаващ) и антихрист (всичко противоположно на характера, думите, делата и личността на Христос – Помазаника)! Пазете се (внимавайте, гледайте, обърнете внимание), да не загубите (да не пропуснете, не изпуснете,  не се лишите от, не достигнете до) онова, което сте изработили (направили, изградили, построили, спечелили, придобили), но да получите (приемете, да ви се даде) пълна (цяла, съвършена, изобилна, пресищаща; на която нищо не липсва – пълен брой) награда (възнаграждение, заплата, хонорар). Който отиде по-далеч (изпревари, задмине; прен.  - остави, загърби, изврати) от Христовото учение (поучение, наука, образование, доказателство, предписание, предупреждение) и не пребъдва (живее, обитава, намира се) в него – няма Бога! А живеещият (пребъдващият, обитаващият, намиращият се) в учението (поучението, науката, образованието, доказателството, предписанието, предупреждението) има и Бащата и Сина! Ако някой дойде (пристигне, приближи се) до вас и не носи (не донесе, не разпространява) учението (поучението, науката, образованието ...), не го приемайте (не го взимайте, не пътувайте, не се обвързвайте) в къщите (домовете, жилищата, дворците, сградите, храмовете, градовете, страните) си (същата дума се използва и за телата ни, които са храм на Божия Дух, т.е. да не допускаме и да не се обвързваме с нечестиви духове) и не му казвайте: „Здравей“ (добре дошъл, довиждане). Защото който му казва: „Здравей“ (добре дошъл, довиждане) взема участие (става съучастник, другар, помощник, съюзник) в неговите зли (порочни, лукави, лоши, престъпни, негодни покварени) дела (действия, работи, градежи, старания).
    Много неща имам да ви пиша, но не искам с хартия и мастило, ала се надявам (очаквам, мисля, вярвам) да дойда при вас и уста с уста да си говорим (беседваме, споделяме), за да бъде радостта (щастието, удоволствието, насладата, блаженството) ви пълна (изпълнена, съвършена, изобилна, пресищаща, без нищо липсващо)! Поздравяват те (приветстват те, прегръщат те; сърдечно, приятелски те приемат) чадата (синовете, децата) на твоята избрана (отбрана, отлична) сестра. Амин (Така е! Истина е! Самата истина е)!       

Последна промяна: Jun 06 2020 в 11:47 AM

Назад