Вход | Регистрация

Вход

Loginname: Парола: Забравени детайли? Регистрация
Хваление

Абба, Татко


В(E)одените от Божият Дух – |

Те(G) са Божий си(A)нов(E)е!  |2

 

Защ(A)ото не сме приели дух на робство,

Т(E)а да бъдем пак на страх !

При(A)ели сме Дух на осиновление,

Чрез Ко(H)йто ний викаме:

 

Пр:

А(E)бба,  Та(A)тко |3

А(H)лилу(E)я !

 

Аз х(E)одя чрез вяра и стъпвам със вяра,       |

Жив(A)ея чрез вяра, на Тебе упов(E)авам аз! |2

 

И вс(A)яка моя ст(E)ъпка е със в(A)яра в Т(E)еб

И вс(A)ичко, което пр(E)авя - ще усп(H)ее!

И м(A)оята мол(E)итва (A)е със вяра в Т(E)еб!

Щом Б(A)ог е откъм м(Е)ен, аз с(D)ъм благослов(Н)ен!

 

Алилуйя, Исус, победител Си


А(Em)лилуйя, Исус, победител Си !

А(D)лилуйя ний Тебе прославяме –

Ц(C)ар на цар(H)ете Си Т(Em)и!  -> (H)

                                                               -> (D)

Пр:

Възкр(G)ъсна със мощ смъртта побеждавайки!

Разк(D)ъса веригите на силите адови  (C)и

цар(H)уваш во в(Em)ек! -> (D)

                                               -> (H)

 

А(Em)лилуйя, благодариме Ти!

А(D)лилуйя, ний Тебе прославяме –

вс(C)якога вл(H)астен Си Т(Em)и !  -> (H)

                                                                   -> (D)

 

Пр:

 


 

Аз издигам Твоето име


(G)Аз из(C)дигам Твойто и(D)ме!(C/D)

(G)Аз об(C)ичам да Те хв(D)аля!(C/D)

(G)Аз съм т(C)олкова щастл(D)ив,(C/D)

(G)Че Ти за м(C)ен отвори Р(D)ая!(C/D)

 

Пр:

(G)От не(C)бето дойд(D)е на т(C)аз, зем(G)я!

За грехов(C)ете ми Т(D)и на кр(C)ъста умр(G)я!

Твойта кр(C)ъв ме ум(D)и, Твоят Д(Em)ух ме Род(Am)и!

Благодар(D)я Ти , Господ(G)и!

 

Аз на Тебе - И. Антонов


А(G)з на Тебе ц(Em)ялата слава отд(Am)авам,

Го(D)споди Ис(G)усе!

Вс(G)ичко свое Т(Em)и подарявам –

Мо(C)ето сърц(G)е!

 

О, ня(Am)ма друг като Те(D)б, Исус – |

Спас(C)ител на свет(G)а!                      | 2

Ц(Am)ар Могъщ и Кн(D)яз на мир –    |

Вел(C)ичествен Бащ(G)а!                      |

 

пр:

Бл(G)агодаря Ти, бл(Em)агодаря Ти –

хв(Am)аля Те, превъзвиш(D)авам Теб, Исусе!

 

мост:

(G)Твоята ж(Em)ертва е м(D)оя жив(G)от!

(G)Твоето Сл(Em)ово е м(D)ое ор(G)ъжие!

(G)Твоята Св(Em)ятост жив(D)ее във м(G)ен!

(G)Твойта люб(Em)ов сега ме обгр(D)ъща, Исусе!

 

пр:

 

Аз ще пея - "Ново Поколение"


А(G)з ще пея за любовта Ти!               |

А(Am)з ще пея за милостта Ти!          | 2

А(C)з ще пея за Тебе, Боже м(G)ой!   |

 

Л(G)юбовта Ти е висока!

Л(Am)юбовта Ти е дълбока!

Л(C)юбовта Ти е широка, дълга(G) е !

 

Т(G)я достига до Небето!

Д(Am)о дълбините на морето!

О(C)т Изток до Запад тя е вечн(G)а!

 

(G / Am / C)

Ще танцувам пред престола! | 3

 Боже м(G)ой!                                      |2

 

(G / Am / C)

Обичам Те, Исусе! |3

Боже м(G)ой!                  | 2

 

Богат, добър и верен - Елои (превод)


Пр:

Бо(Em)гат, добър и верен Т(D)и Си м(Em)оя Бог!

В Те(Em)бе аз намерих в(D)ечния жив(Em)от!

 

Бог(Em)ат съм аз със Тебе, Г(D)осподи!

Бог(Em)ат съм аз със Тебе, Т(D)атко мой!

Бог(Em)ат съм аз, б(D)огат съм аз със Тебе, Ц(Em)арю мой! --> (C / D)

 

Пр:....................

 

Ще Те хв(Em)аля аз, велики Г(D)осподи!

Ще Те хв(Em)аля аз, велики Т(D)атко мой!

Ще Те хв(Em)аля аз, ще Те хв(D)аля аз, Велики Ц(Em)арю мой! --> (C / D)

 

Пр:......................

 

Ще се ра(Em)двам аз във Тебе, Г(D)осподи!

Ще се ра(Em)двам аз във Тебе, Т(D)атко мой!

Ще се ра(Em)двам аз, ще се р(D)адвам аз във Тебе, Ц(Em)арю мой! --> (C / D)

 

Пр:.....................

 

 

Оригиналът на група  "Елои"

 

 

пр:

Барвало дат си ман лачо тай верно,

лесте аракльоме вечно животос!

 

Барвало си ньом е Девлеса!

Барвали си ньом ме Дадеса!

Барвале си ням /2 е Тагареса!

 

пр:..............................................

 

Ка хвалинаман е Девлеса!

Ка хвалинаман ме Дадеса!

Ка хвалинаман /2 е Тагареса!

 

пр:.............................................

 

Ка марас васта е Девлеске!

Ка марас васта ме Дадеске!

Ка марас васта /2 е Тагареске!

 

Дните на Илия - П. Уйлбър (превод)


Това(G) са дните на Ил(C)ия

Изр(G)ечени от Сл(D)овото на Б(G)ог!

И това(G) са дните на слуг(C)ата Ти Моисей!

Пра(G)вдата Ти(D) възстанови(G)!

 

И мак(D)ар това да са тру(Em)дни дни

За хо(C)рата, ко(C7)ито са в света(D),

Н(G)ие сме гласът във пуст(C)инята викащи:

„При(G)гответе п(D)ът за Господ(G)а!”.

 

пр:

Аз в(D)(E)иждам Т(G)(A)ой идва в облаци(C)(D)

при зв(C)(D)ук на тръба(G)(A), като слънцето блести(D)(E)

Извикай с гл(G)(A)ас:”Година на празненство(C)(D)!

На хълма Си(G)(A)он е Спас(D)(E)ението(G)(A)!”

 

И това(G) са дните на Ез(C)екил –

В с(G)ухи кости вд(D)ъхва Той жив(G)от!

И това(G) са дните на слуг(C)ата Ти Давид –

Изди(G)гнал е хр(D)ам за хвал(G)а!

 

И това(D) са дните на же(Em)твата –

Ни(C)вите са б(C7)ели сега(D)!

Н(G)ие сме твоите х(C)ора на лозето

Ви(G)кащи слов(D)а за Господ(G)а!

 

пр:

Два пъти, за край: 2-рия път по-високо

 

Дойдете с песен - Пс.95

Леху(Em) неранена л,Адонай –

Нариа(D) лецур йишену(Em) !

Некадма панав бетода(Am),

Би(D)змирот нариало(Em) !

 

Пр:

Ки(F)ел гадол Адонай(Em)

Ме(D)лех ал кол елоим(Em) !

 

 

Дойде(Em)те с песен при Господа –

Спаси(D)телната ни канарa(Em) !

Пред Него със славословие(Am),

С пс(D)алми да възкликн(Em)ем!

 

Пр:

Защ(F)ото Господ е велик(Em)

Ц(D)ар на всички богове(Em)!

 

 

 

Духът на господа Е на мен - Лк. 4:18,19


Дух(Am)ът на Господа(E) е на м(Am)ен,

защо(Dm)то  (E) ме е пома(Am)зал :

да благовестя(Dm) на си(G)рома(C)сите(Am)!

А-а-а!(Dm) (E)А-а-а!(Am) --> (E)

 

Пр:

Прати(Am) ме да проглася(G) освобожд(C)ение на плене(Am)ните!

Да пу(G)сна на свобода(C) угнете(E)ните!

И да про(Am)глася по це(G)лия свят, О-о-о(Am),

благо(Dm)приятната Госпо(E7)дна годи(Am)на --> (E)!

                                                                            (Аm) - край

 

Еова - Ире


(Em)Еова – Ире (Am)Е промислил!

Огро(C)мна е гриж(D)ата Му(Em) към мен, към мен!

(Em)Еова – Ире (Am)Е промислил!

Огро(C)мна е гри(D)жата Му(Em)!

 

Пр:

Моят Бог(Em) е снабдил всичко за (Am)мен!

според Сво(D)ето богатство във сл(G)ава(H)!

Той(Em) изпрати ангели(Am)те си за мен!

Ео(C)ва – Ире, Ти(D) Си бог(Em)ат към мен, към мен!

Ео(C)ва – Ире гри(D)жи се за мен(Em)!

 

Ела и виж - ЕЦ " Блага Вест "

Песента е изпълнена  в  Еdur

 

Ела(G) и ви(D)ж сла(C)вата на Бо(G)г,

(C)Ела пред Го(D)спода(G)! Ела(G),

позн(D)ай Ца(Am)ря милостив(Em),

Пред Не(C)го ти се по(D)клони(G)!

 

Ела(G), отд(D)ай призна(C)телност на Бо(G)г,

(C)Eла пред Го(D)спода(G)!

Ела(G), зап(D)ей на Спаси(Am)теля Исус(Em),

Пред Не(C)го ти се по(D)клони(G)!

 

Пр:

(G)Защото То(D)й е Бог небе(G)сен Над ця(C)лата земя(G)!

Бо(D)г на ангели(G)те, дост(C / втория път + Am)оен за хвала(G) +(D)!

 

(Am / C / G / D)       (Am / C / G / D)   

Алeлуя,                   алeлуя!  / n

 

Господ Е сила моя - Смайли

Песента е изпълнена в Hm

 

Го(Am)спод е сила м(Dm)оя,

Го(G)спод е песен м(C )о(E)я!

Го(Am)спод ми стана спас(Dm)ител,

Т(E)ой ми е Б(Am)ог! --> (Е)

 

Пр:

К(Am)ой е подобен на Т(Dm)ебе,

Г(G)осподи, Между богов(C)ет(E)е?

К(Am)ой е подобен на Т(Dm)ебе –

Сл(E)авен във св(Am)ятост ? --> (Е)

 

Т(Am)ой ми е Бог и (Dm)ще Го прославя!

Т(G)ой ми е Бог и (C)ще Го прев(E)ъзвиша!

Т(Am)ой ми е Бог и (Dm)ще Го прославя!

Г(E)оспод ми е Б(Am)ог! --> (Е)

 

Пр:

 

Ди(Am)вен та да Те възп(Dm)яват –

пр(G)авещ чудес(C / E)а !

Ти(Am) Си Господ и (Dm)ще царуваш

до в(E)ечни веков(Am)е ! --> (Е)

 

Пр:

 

Хваля името на Господа


Хва(G)ля името, хва(C)ля името(G), || 2

Хва(Em)ля името(D) на Господа(D)(G)! | --> (D)

 

Пр:

(G)Алилуйя, (C)алилу(G)йя,

хва(Em)ля името на Го(D)спода(D)(G)! / 2 (* 2-рия път)

 

Ису(G)с е името, Ису(C)с е името(G), | | 2

Ису(Em)с е името(D) на Господа(D)(G)! | --> (D)

 

Пр:

(G)Алилуйя, (C)алилу(G)йя,

Ису(Em)с е името на Го(D)спода(D)(G)! / 2 (* 2-рия път)

 

(G)Имаме победа, (C)имаме поб(G)еда, | | 2

(Em)Имаме побе(D)да в Господа(D)(G)! | --> (D)

 

Пр:

(G)Алилуйя, (C)алилу(G)йя,

има(Em)ме победа в Го(D)спода(D)(G)! / 2 (* 2-рия път)

 

Исус бе бит за мен


И(Em)сус бе бит за ме(Am)н!

И(Em)сус на кръ(Am)ста умря за ме(C)н!

О, И(G)сус на третия де(D)н бе възкресен

От Отц(C)а на(D) Висини(G)те! --> (H)

Алилу(D)я!

 

С Не(G)говите рани ни(D)й сме изцерени!

С Не(C)говата кръ(G)в сме освете(D)ни!

За(G)щото тялото ни е храм на Свя(C)тия Дух,

На Бо(G)га- Отца и(D) Си(G)на!

 

Исус Е Бог - ЕЦ " Блага Вест "


(A)Исус Е Бо(D)г, Той Е Ца(A)р!                |

Той сраз(Hm)и сатана(G)                           | 2

И с а(Em)нгелите хва(A)лим Го сег(D)а! |

 

Пр:

Славата(A) Му вечно ще(G) е върху на(D)с!

И с Дух(A)а Си Той ни(G) е благослов(D)ил!

И ще пе(A)ем вечно „Сла(G)ва, алил(D)у(A)я(Hm)!”

Свойта вя(Em)ра силна То(A)й ни е дари(D)л!

 

Исусе, хваля Те


||: И(C)сусе, хва(Am)ля Те!

Ису(Dm)с, превъзвиша(G)вам Те!

 Ти(C) Си дост(Am)оен!

1.С люб(Dm)ов Ти пея т(G)ази песен! :||

2. С люб(Dm)ов Ти п(G)ея (C)аз!

 

Пр:

Ти(C7) Си Го(F)спод, влад(G)ееш вечността(C)!

Изди(C7)гнат във сл(F)ава, във п(G)очест и хвала(C)!

Кн(C7)яз на мира(F) е Тво(G)йто име и Бог(Em) на любовта(Am)!

Пред Тво(Dm)ят трон заст(F)авам обл(Dm)ян във светлина(G)!

 

Исус Христос Е Господ - Ново Поколение


Исус(Em) Христос е Господ над ця(C)лата земя,

Той(Am) владее вси(H7)чко, влад(C)ее ве(D)чността(Em)!

Исус(Em) Христос е царят на вси(C)чките царе,

Той(Am) е Господ(H7)аря над го(C)спод(D)арите(Em)!

 

Той е пра(C)вед(Am)ен и (D)истинен(Hm)!

Той е ми(C)лост(Am)ив и тъ(D)рпелив(Hm)!

Той е пъ(C)рви(Am)ят и по(D)следният(Hm)!

Той е Го(C)спод и жи(Am)вият Б(H7)ог!

 

(G)Ти Си(D) ве(Em)чният Спас(C)ител!

(G)Ти Си(D) моят п(Em)ът и истина(C)!

(G)Ти Си(D) река(Em) течаща в м(C)ене!

(G)Ти Си(D) м(C)оя светлина!

 

Исус - В. Опреа + превод


И(C)(Am)- и(G)су(C)с, И(C)(F)(G)су(C)с(Dm/E),

И(Am)су(Em)с, И(F)су(C)с, И(C)(Am)- и(G)су(C)с -->(Dm/E)! / 2

 

А(C)ле(Am)лу(G)я(C), А(C)ле(F)лу(G)я(C)(Dm/E),

А(Am)ле(Em)лу(F)я(C), А(C)ле(Am)лу(G)я(C) --> (Dm/E)! / 2

 

В(C)оси(Am) ка(G) ве(C)л, В(C)оси(F)ка(G)ве(C)л(Dm/E),

Во(Am)си(Em) ка(F)ве(C)л, Во(C)си(Am)ка(G)ве(C)л --> (Dm/E)! / 2

 

Мост:

Е(C)рдо гло(F)ри(G)я, Е(F)рдо пу(G)тер(C)я / 2 (C7)

 

Пр:

Манг(F)аст те рес(Em)ас андо ч(Am)ери!

Манг(F)аст те рес(Em)ас тут йопр(Am)е!

Манг(F)аст те рес(Em)ас пашалту(Am)те!

И(F)-ису(G)с, И(C)-ису(Am)с, И(F)сус а(G)ндо ре(C)л!

 

Мост:.......... Пр:..............

 

 

"Исус" - превод

 

Kadosh - Paul Wilbur


Ka(Am)dosh, Ka(Dm)dosh, Ka(Am)dosh | 2

Adon(G)ai, Eloh(Em)im, Tz(e) va (Am)ot! | 2 --> (A)

 

Rf:

Ash(A)er hay(G)ah v(e) hov(D)eh, v(e) yavo(A)! | 2 --> (E)

 

Ho(Am)ly, Ho(Dm)ly, Ho(Am)ly | 2

O, Lo(G)rd, our Go(Em)d, Lord of ho(Am)sts! | 2 --> (A)

 

Rf:

Who wa(A)s and Who is(G/D) | 2 to co(A)me! | 2 --> (E)

 

Свя(Am)т Е, Свя(Dm)т Е, Свя(Am)т Е | 2

Госп(G)од, Бога на(Em)ш, Всемогъ(Am)щ! | 2 --> (A)

 

Пр:

Който бе(A) и Ко(G)йто Е(D), идващи(A)ят! | 4 --> (E)

 

Ka(Am)dosh, Ka(Dm)dosh, Ka(Am)dosh | 2

Adon(G)ai, Elohi(Em)m, Tz(e) va ot(Am)! | 2 --> (A)

 

Rf:

Ash(A)er hay(G)ah v(e) hov(D)eh, v(e) yavo(A)! | 2

Who w(A)as and Who is(G/D) / 2 to come(A)! | 2

Който(A) бе и Ко(G)йто Е(D), идващи(A)ят! | 4

 

Моят Бог Е могъщ

М(D)оят Бог е могъщ, всички нужди м(A)ои

снабдява от бог(D)атството си в слава!

М(D)оят Бог е могъщ, всички нужди м(A)ои

снабдява в Словот(D)о!

 

Припев:

||: Пъ(G)рво търси Царствот(C)о му и пр(G)аведност

и вс(D)ичко ще ти с(G)е приб(C)ави в то(D)зи св(D)(G)ят! :||

 

На Бога уповавам

На Бо(Em)га уповавам (H7) винаг(Em)и! /2

 

Защото Госп(Am)од Йеова е(Em) канара.

Защото Г(H)оспод е вечна к(Em)анара.

 

За край:

Бог Йе(Н)ова е вечна канар(Em)а!

 

На седналият на трона - Откр. 5 : 13

(A)На Седнали(Em)ят на трона(D) и на Агнето(A) / 2

Благослове(F)ние, слава и си(D)ла и почит

до ве(A)ка! /2

 

(F/F/D/D/A)               (F/F/D/D/A)
Алилуйя! / 5            Алилуйя! / 5

 

Осанна на Помазаника

(G/Am/C)
Осанна |3   на(D) Помазаника(G)!  | 2

 

пр:
Велича(G)ем Господа и п(C)еем          
хвале(G)ние на наший Ц(C)ар!             
Велича(G)ем Го, Бог Всемог(D)ъщ        |
Досто(C)(C)ен за(Am)(D) хвала(D)(G)! | 2

(* 2- рия път)
 

(G/Am/C)
Обичам Те(D) | 3  , Исус(G)!

(G/Am/C)
Аз хваля Те(D) | 3 , Исус(G)!

 

пр:

 

Осанна във Висините

Оса(G)нна, оса(D)нна, оса(Em)нна във Висините(D) | 2

 

Пр. (C)Хваля името Ти(G)
(C)Със радост в сърце(G)!
(C)Величая те Го(G)сп(H)оди(Em)!
Оса(Am)нна във Висини(D)те(G)!

 

Сла(G)ва, о сла(D)ва на Царя(Em) на царете(D) | 2

 

Пр.

 

Покланям се, Спасителю

Покла(G)ням се, Спаси(Em)телю(Am), пред
престола  Тв(D)ой !
Покла(G)ням се, о, Кн(Em)яз на мир –
(Am)Това е моя п(D)ът към Теб !

Просла(G)вям Те(Em),

Ти Си мойта пр(Am)аведн(D)ост!
Покла(G)ням се, Спаси(Em)телю, -

(Am)несравн(D)им Си Ти(G) !

 

Праведност, мир и радост - "Ново Поколение"

 

Пра(C)ведност, м(F)ир и ра(G)дост в Святият Ду(C)х,
Пра(C)ведност, мир, радост в Свя(F)тият Дух-
Ца(G)рството Божие Е(C) !

 

пр: Щастлив съм аз да бъда ч(Dm)аст от него!

(G) Щастлив съм аз да бъда ч(Em)аст от него!

(Am) Щастлив съм аз да бъда ч(Dm)аст от него!

        Ха(G)йде, хайде всички, ха(C)йде!

 

Там има мир(Dm/G)! Там има мир(Em/Am)!

Там има мир(Dm/G)!
Хайде, хайде всички, х(C)айде!

 

Там има радост(Dm/G)! Там има радост(Em/Am)!
 Там има радост(Dm/G)!
Хайде, хайде всички, х(C)айде!

 

Тук има мир.........

Тук има радост................

 

Аз имам мир...........

Аз имам радост..............

 

пр: Не искаш ли да бъдеш ча(Dm)ст от Него?
      (G)Не искаш ли да бъдеш ча(Em)ст от Него?
      (Am)Не искаш ли да бъдеш ча(Dm)ст от Него?
      Ха(G)йде, хайде всички, ха(C)йде!

 

Псалом 84

Песента е изпълнена Hm

 

(Am)Блажени он(C)ия, които жив(E)еят в Твоя (Am)дом
Те всякога(E) ще Те хва(Am)лят(E)
(Am)Блажени он(G)ия, чиято си(C)ла е в (Am)Теб
в чиито сърца(G) са Твоите (C)пътища
в (E)мир и люб(Am)ов
Минаващи(G) през долин(C)ата на плача(Am)
те я обр(G)ъщат в мя(E)сто на (Am)извори(E)

 

(Am)Блажени сме (C)ние, които жив(E)еем
в Твоя (Am)дом.
И всякога(E) ще Те хва(Am)лим!(E)

 

пр:

(Am)Блажени сме ние(G), чиято (C)сила е в (Am)Теб,
в чиито сърца(G) са Твоите пъ(C)тища
в (E)мир и люб(Am)ов!
Минаващи(G) през долин(C)ата на плача(Am)
днес я обр(G)ъщаме в мя(E)сто на (Am)извори(E)

 

Мост:

(Dm)И есенният(G) дъжд я покри(C)ва с
благослов(Am)ения
(Dm)И ние оти(G)ваме от сила във (C)сила(Am)
(Dm)Всеки от (G)нас се явява пред Бо(C)га в Сион(Am)
(Dm)Господа(G) Бога на (C)силите(E)


пр:

 

Псалом 117

Хвале(Am)те Господа вси(C)чки в(E)ий народи
ве(Am)личайте го всички пле(C)мена(E)
защото ми(Am)лостта(Dm) му (E)е гол(Am)яма
и(Dm) верността(E) няма край(Am)

 

Пр: (E)Алилу-(Am)алилуя, (E)Алилу-(Am)алилуя
(E)Алилу-(Am)алилуя, (Dm)ал(E)илуя(Am)

 

Създателю Небесни

Аранжимент - народен стил

 

Създа(Em)телю Небе(D)сни, за Тебе(Em) пея аз(D)!
Дух(C)ът Си Свят Ти вло(Am)жил си във м(H)ен!
И (Em)ангелите пе(D)ят за чу(Em)дния ти д(D)ар –
Безкра(C)йната пленя(Am)ваща люб(H)ов!

 

пр:
О(Em), Исус(C), молби(D)те ми Ти чу(G)ваш,
копне(C)жите на мо(Am)ето сърце(H)!
На Теб(Em), Исус(C), аз да(D)вам свойта пе(G)сен,
колени(C)ча и хв(H)аля Теб сега(Em)!

 

Създа(Em)телю Небе(D)сни, за Тебе(Em) пея аз(D)!
Осветя(C)ваш Ти и най(Am)-тъмната нощ(H)!
От ка(Em)кто Те наме(D)рих, от Теб(Em) съм озаре(D)н!
В сърце(C)то ми цару(Am)ва любовта(H)!

 

пр:

 

Ще Те хваля

В живо(G)та ми(Em) Си всичко, (C)управля(D)ваш него Ти(G)
със Свой(Am)та светлина(D)!
До Те(G)б съм аз(Em) непобеди(C)м и си(D)лен
да сто(G)я през вси(Am)чките ми дни(D)!

 

Пр:

Ще Те хва(G)ля(Em) с пе(C)сните си (D)аз,
Могъщи Бо(G)же(Em)!
Пред свя(C)тия Ти тро(D)н колени(G)ча(Em)!
Отда(Am)вам ти сърце(D)то си с любо(G)в!

 

Със Свя(G)тият(Em) Си Дух сега(C) води(D) ме Ти,
в сърце(G)то ми(Am) живееш Ти(D)!
До те(G)б съм аз(Em) непобеди(C)м и си(D)лен
да стоя(G) през вси(Am)чките ми дни(D)!

 

Пр: ............

 

Слава на Христа

           
Сла(C)ва, сла(G)ва, сла(F)ва на Христа(G)
Сла(C)ва, сла(G)ва, сла(F)ва на(G) Хри(C)ста(C7)

 

Пр:

Ти си чуде(F)сен(G) и дост(Em)оен за хвала(Am)
та(Dm)м на Св(G)оя тр(C)он(C7)
Прина(F)сяме(G) Ти же(Em)ртва на хвала(Am)
Пред св(Dm)ятия(G) Ти тр(C)он(C7)

 

Слава, слава на Бога

Сл(E)ава,  сл(A)ава  на Б(H)ога!
(E)Ний  пеем  сл(A)ава на  Б(H)ога!
Сл(E)ава,  сл(A)ава  на  Б(H)ога!
(E)Ти  Си  мо(А)щен Бо(H)г!


(E)Да  Му зап(A)еем  пе(H)сен,
(E)която  (A)е  в  сърц(H)ата ни!
(E)Да Го ве(A)лич(H)аем,
(E)Защото  Т(A)ой  Е  Б(H)ог!

 

С любов и сила

(Em)С любов(C) и сила(D) Ти Си в моя живот(Em)!
(Em)С любов(C) и сила(D) пазиш Своя народ(Em)!


Ще хва(Em)ля с духа(Am) си (H7)името Ти(Em)!
Ще хва(Em)ля кръвта(Am), с ко(H7)ято плати(Em)!
Вя(Em)ра ми да(Am)ваш за(H) вечността(Em)!
Ти(Em)(D) Си мой Б(C)(D)(Em)ог!  | 2
(* 2-ри път)

 

Святи Дух, чудесен Си

Пр:

Св(G)ятий Дух, чудесен Си!
Св(Em)ятий Дух, прекрасен Си Ти(C / D)
Със Своята с(G)ила (Дух на Бога от Небето.)!
        (C / D)

 

(Hm)Не ще се върнем наз(Em)ад!
(Am)Докрай ще б(D)ъдем със Т(G)ебе!
(H)Извикваме за Теб т(Em)аз страна!
Да б(Am)ъде само Тв(G)оя тя
от дн(F)ес до вечностт(D)а!

 

Пр:

 

Ти дойде тук в плът за нас

Ти(G) дойде(Am) тук в плъ(G)т за на(C)с,
(G)Оставил сла(Em)вата на Бо(Am)г в Небе(D)!
Ти(G) дойде(Am) с любов и живо(G)т за на(C)с,
(G)Да ни спаси(Em)ш от смъ(Am)рт и от греха(D)!

 

И проля(C) Свойта кръ(D)в без недоста(G)тък и преч(Em)ист!
Божи да(C)р стана Ти(D) за света(Em)!
Победи(C) Ти смъртта(D) и окъ(H)пан в светлина(Em),
Ти възкръ(C)сна със Слава(Am) и Мо(D)щ!

 

Запейте вси(G)чки дне(C)с и хвале(D)те Исус(Hm),
защото То(Em)й умря(Am) за вси(D)чки нас!
И победи(Hm) смъртта(Em), всеки гря(Am)х изми от на(D)с!
Спасени сме(C) в Христа(Em) и живее(Am)м сега(D) ти и аз(G)!

 

Той Е на трона

Пр:

Той Е на тр(G)она! Исус Е на трона!
Той възкр(C)ъсна от смъртта(G)!
Цялото(Em) Небе ликува и
приве(Am)тства Своя (D)Цар!
Музика(G) и шум от песни
пълнят с (C)радост вечността(G)!
Исус Христос(Em) Е победи(C)тел!
Той(D) Е на тр(G)она! --> (D)

 

Ког(G)ато аз съм с Бога,
ког(C)ато съм в Духа,
аз знам(G), че имам сила
в името(D) Исус Христос!

Започвам си(G)лно да се моля,
издигам гл(C)ас към вечностт(Cm)а
и Неб(G)ето над мен се отв(Em)аря
и виждам тр(C)она на м(D)оя Баща(G) -->(D)

 

Пр:

 

Той извоюва

Той свърши всичко, спечели битката!

Сатана загуби, победител е Христос!

Исус Е Господ , о, Алелуя!

И Той Е Цар на цялата Земя!

 

Той(Em) извоюва наш,та побе(Am)да!
Стъ(H)пка сатана и силата(Em) му над смъртт(H)а!
Исус е Г(Em)оспод, о , алил(Am)уя!
Цар на царе(H)те за винаги е Той(Em)! -->(H)

 


Пр:

(Em / Am / H / Em -->H / Em / Am)

Исус Е Господ! / 3 Да, Той Е Господ!

Исус Е Господ /2  Той Е

Ца(H)р през вечността(Em)! --> (H)

 

Пр:

Алелуя /3! О, алелуя!

Алелуя /2 Той е Цар за вечността!

 

Твоята любов

Тво(Em)ята люб(Am)ов достига не(D)бесата над м(G)ен (H)

Със Тво(Em)йта праведно(Am)ст тя изгр(D)я във моя де(G)н(H)

Ми(Em)лостива е(Am) пребъдва о(D)т века до век(G)а(H)

Тол(Em)кова безце(Am)нна н(D)е отпада тя(G), не отп(C)ада любовта(H)

 

Припев:

Хва(Em)ля Те, оби(Am)чам Те

Превъзвиша(D)вам Те, издигам Тво(H)ето име!

Хва(Em)ля Те, оби(Am)чам Те, превъзвиш(D)авам Те, Госпо(H)ди.

 

Мост:

(G)Любовта Ти напра(D)ви живота ми про(C)мене(G)н

(Em)Идвам при не(Am)я бла(G)гослове(D)н.

(G)Тя вали като дъ(D)жд от Небето въ(C)рху м(G)ен.

(Em)Във нея живе(Am)я, от не(C)я роде(H)н!

 

(куплет и припев)

 

Влез през вратата

Вл(Am)ез през врат(C)ата с бл(Dm)агодар(Am)ение, |
                                                                                                  | 2
В дв(Am)оровет(C)е Му с хв(E)алени(Am)е!                   |

 

пр:

Възр(Am)адвайте с(C)е във Св(E)оя Създ(Am)ател!
Възр(Am)адвайте с(C)е във Св(E)оя От(Am)ец!
Възр(Am)адвайте с(C)е във Св(E)оя Спасит(Am)ел!
Възр(Am)адвайте с(C)е във В(E)ечния Ц(Am)ар!

 

Възр(Am)адвайте с(C)е във Св(E)оя Създат(Am)ел!
Възр(Am)адвайте с(C)е във Св(E)оя От(Am)ец!
Възр(Am)адвайте с(C)е във Св(E)оя Спасит(Am)ел!
Възр(Am)адвайте с(C)е в Ис(E)уса Христ(Am)а!

 

Всички хора ръкопляскайте

Вс(E)ички хора ръкопл(A)яскайт(E)е,
Гр(Fism)ъмк(H)о прослав(E)ете Б(H)ога!
Вс(E)ички хора ръкопл(A)яскайт(E)е,
Р(Fism)адвайт(H)е се в Господ(E)а!

 

пр: З(E)апейте: „(A)Ал(E)ил(H)уй(E)я!  (H)Алилуй(E)я! | 4

 

пр: На(E) земята ед(A)ин Е Б(E)ог – И(H)сус Христос | 4

 

Б(E)ог Е еди(A)н (H)за всички х(E)ора!
Б(E)ог Е ед(A)ин за н(H)ас!
Във (E)името Му(A) н(H)ий сме спас(E)ени!
И(E)сус Христ(A)ос (H)Е Б(E)ог!  | 3
(G)            (D)           (A / E)

 

Заради мен остави славата Си

Заради мен(Em) остави славата Си в не(C)беса!
Заради мен(Em) дойде да страда на света(H)!
Заради мен(Em) изрече вечните Си сло(C)веса!
Спасителна(Em)та вяра (H)имам във Христа(Em --> D)!

 

Пр:

Сла(G)ва на Спаси(D)теля(Hm)! (Em)Алил(Am)уя(C --> D)!
Сла(G)ва на Спаси(D)теля(Hm)! (Em)Алилу(C / H)я(Em --> D)!

 

Заради мен(Em) понесе хули и бичу(C)ване!
Заради мене(Em) чашата на скръб изпи(H)!
На кръв потта(Em) Му се превърна в Гетсима(C)ния!
Заради мен(Em) на кръст пострада(H) и умря(Em --> D)!

 

Пр:

 

Със мощ възкръсна(Em) и възнесе се Той при Отца(C)!
И продължава(Em) да се моли там за мен(H)!
Исусе, вярвам(Em) и с Духа води ме смело Ти(C),
За да Ти служа(Em) вярно ту(H)к през всички дни(Em --> D)!

 

Пр:

 

Такъв съм аз

Лю(C)бовта Си, Господи, в на(F)шите сърца(Em)
Ти(G) излял Си чр(Dm)ез Духа Си Св(G)ят!
Чр(C)ез Исус живеем ний ве(F)чния жив(Em)от,
Сво(G)йта сила То(Dm)й ни е дар(C)ил--> (G)!

 

пр:
Так(C)ъв съм аз, какъ(G)вто Словото(Em) каза
и (G)имам това, кое(Dm)то казва То(Am)!
Аз мо(C)га това, ко(G)ето казва ми(Em) Исус!
Промен(G)ям се по (Dm)образа Христ(G)ов!

 

Ра(C)дост имам всеки час, ми(F)р и благод(Em)ат,
ну(G)ждите ми Го(Dm)спод е снабд(G)ил!
Вси(C)чко в Негови ръце съ(F)м оставил аз(Em)!
Мо(G)ят Бог е мо(Dm)щен и вел(C)ик--> (G)!

 

пр:

 

Се(C)га чрез мен във този свят просл(F)авя се Ису(Em)с,
призв(G)ал ме е на св(Dm)ятост и люб(G)ов!
Све(C)тлината на света ка(F)зва, че съм аз(G)
и(G) солта на този(Dm) свят сур(C)ов!--> (G)

 

пр:

(за край -  Промен(G)ям се по (Dm)образа Христ(C/Am)(C)ов!  /2 )

 

Пред Твоя трон

Пред Твоят тр(D)он идвам със р(G)адост!
Пред Твоят тр(Hm)он днес колени(A)ча!
Пред Твоят тр(D)он Ти ме при(G)емаш!
Издигаш ръце(Hm) към мен, с любов ме обгр(A)ъщаш!  

           

Пр:

Ти Си изди(D)гнат сега между н(Hm)ас,
Твоето (Em)име хвалим, Ис(A)усе!

Слава и по(D)чит днес прие(Hm)ми,
Свойте сърца(Em) на Тебе пред(A)ава ме!
Пред Твоят тр(D)он!


 
Пред Твоят тр(D)он идвам с вя(G)ра!
Пред Твоят тр(Hm)он милост нам(A)ирам!
Пред Твоят тр(D)он Ти ми даря(G)ваш
 мир, благод(Hm)ат, сила и м(A)ощ !

 

Пр:

Ти Си изди(D)гнат сега между н(Hm)ас!
Твоето име(Em) е „ Достоен за Сп(A)омен”!
Слава и по(D)чит днес приеми(Hm)!

Свойте сърца(Em) на Тебе пред(A)аваме!
Пред Твоят тр(D)он!

 

Ти Си спасителна канара

ТGи Си спасAителна кHmанара,

сGила на мAоя живHmот,

мGоя надAежда и вдHmъхновение!

ГGосподи, ТAебе зовHmа!

 

пр: Вярвам в ТGеб, ИсAус, аз вFismярвам в ТHmеб,

      в Твойта вGярност Aи любHов!

      Помощ CGи за мAен за всFismеки дHmен!

      ГEmосподи, Тебе зовFisа!

 

Името Ти Свят Е - Пол Уилбър

Аз влEmизам в Светая СветDих!

Аз влAmизам чрез кръвтDа на АгнетEmо!

Аз влEmизам да се поклонDя!

Аз влAmизам да ТDе почетEmа!

 

пр:

Боже, поклGaням сDе, поклAmаням сEmе! /2

Името Ти СвCят Е! СвDят Е БEmог! /2

 

мост:

Нека ТвCойта слDава е мEmежду нас!

Нека рекCата на ТвDоя живEmот тече!

Нека иCстината на ЦDарството царEmува в нас!

/: Нека ТвCоята слDава /2  слEmезе!  :/

 

пр:

Името Ти СвCят Е! СвDят Е БEmог!  /х N

 

Велики и чудесни - Откр.15:3,4

HmВелики и чудEmесни Fis са Твоите делHmа,

HmГосподи, о, БEmоже,Fis Боже ВсемогHmъщи!H

HПраведни и иEmстиннAи са Твойте пътищDа,

Твойте пътищHmа, Царю на царEmете,

Fis Цар на вековHmете / 2

 

HmКой не ще се боEmи Fis от името Ти, ГHmосподи,

Hmи да Го прослEmави, Fis защото само ТHmи Си Свят!H

HПонеже всички нарEmодAи ще дойдат  и ще сDе

поклонят пред ТHmеб, защото се явEmиха

Fis Твойте праведнHmи съдби! /2

 

Псалом 1:1-3

EБлажен е оGнзи човек, A който не хEоди

Eпо съвета на грGешните A и в пътя им нEе стои!

AНо се наслаждEава A в закона на ГEоспода

Aи се поучEава D ден и нHощ!

 

EТой ще бAъде E като дървAо при води,

Eще дава плодAа си D на своето врHеме!

EЛистата му нAикога E няма да увAяхнат,

Eвъв всичко, що вAърши, D той ще успHее!

 

                                                         АмE,A,Hин! /2

                                                          АмEин!

 

Псалом 150

G,Em,Am, 

DАлилGуя! -> D

ХвалGете Бога във светилищEmето Му!

ХвалAmете Го в НебDесния простGор -

дDело на силата МGу!

ХвалGете Го за великите МEmу дела!

ХвалAmете Го според голямотDо Му величие!

 

пр: ХвалСете Го със трDъбен глас!

      ХвалGете Го с псалтDир и арфа!

      ХвалСете Го със тDъпан и хорGа!

      ХвалСете Го със стрDунни инструмGенти и със свEmирки!

      ХвалAmете Го с високозвDучни чинели!

      ХвалAmете Го с възклицDателни чинели!

      ВсСичко, коDето диша, нека хвGали ГосподEmа!

      АлилAmуя!  АлилDуя!

 

                      О-о,  амGин!

 

Господ ми е дал

РадосттEmа, която имам, ГDоспод ми е дал,

щастлCив съм аз H и го прослEmавям!

 

пр:

АEmлилуя! АAmлилуя!

щастлDив съм аз H и Го прослEmавям!

 

Мирът, .......................

пр:.............................

 

Силата,........................

пр:.................................

 

Любовта,....................

пр:................................

 

Здравето,...................

пр:................................ 

 

Силата на Святия Дух

пр:

СGилата на СвCятия Дух е вDърху мен,

цGялата сCила над врагDа!

И нGищо не мCоже да ме пDовреди!

Аз иDмам власт, коGято идва от ГDоспода!

 

На тGози свят за нCас дойдDе -

на крGъст умря, C със мощ възкрDъсна!

ИсGус Е Цар в ЗемCя - НебDе!

НапрDави нас C деца на БGога!

 

пр: .............................................

 

Намразих всички грехове!

Прости ми Бог и аз простих!

Сега съм вече свят човек

и чрез Исус аз победих!

 

пр: ............................................

 

Новороден съм и щастлив,

за меч използвам Твойто Слово!

Със Теб, Исус, съм вечно жив!

Със песен на всеки ще говоря!

 

пр: ..................................................

 

Хвали Господа, душе моя

             Пс. 146:1,2

 

ХвалEmи Господа дCуше моя!

Ще хвалDя Господа до кEmато живея!

Ще пEmея хваление на мCоя Бог

до кHато съществEmувам!

 

АлилEmуCя! ХвDаля Те, ГEmосподи!

АлилEmуCя! ХвHаля Те , ГосподEmи!

 

Псалом 121

Песента е изпълнена в D

 

ИздCигам очите си към хAmълмовете,

от къдDmе иде помощтGа ми?

 

Помощта ми е от ГCоспод!

Помощта ми е от ГAmоспода,

Който Dmе направил Небето и ЗемGята!

 

Той нCяма да остави да се поклати

ногAmата ми, ногата ми.

Оня, КDmойто ме пази, не ще задрGеме.

ЕCто, няма да задреме, нAmито ще заспи

ОDmня, Който пази ИзраиGля!

 

ГCоспод ми е пазач, о, о,

ГAmоспод ми е пазач!

ГDmоспод е мой покров от дясно мGи.

 

СлCънцето няма да ме повреди дAmенем,

(слънцето денем), нDmито Луната нGощем.

ГCоспод ще ме пази от всяко зло,

 ще пAmази живота ми от сегDmа и до века,

от сегGа и до века!

 

Господ ще ме пCази!

Господ ще ме пAmази

от всяко зло, от сегDmа и до века,

от сегGа и до века!

 

Господ ще ме пCази!

 

Повече от всичко

DПовечAе от всGичко Dобичам ТAеб,

ИсGусе мой!

DПовечAе от всGичко Aобичам ТDеб!

 

Осанна

СвCят, свят, свят Си, D свят Си, Господи -

БCог на сила и мDощ!

НебCе и Земя се поклDанят пред слAmавата ТDи!

 

ОсDанна! ОсFа -Emа -Cа -ннDа!

Във ВDисинFитEmе! АCмDин!

ОсDанна! ОсFа -Emа -Cа -ннDа!

СлDава на СпасFи -Emи -тCелDя!

 

 

Боже, ние любим и хвалим

БCоже, ние лDmюбим и хвGалим Твойто иCме!

ТCи отдаде СвFоя Син за нGас!

 

пр:

СлCава приемFи! СлEава приемAmи!

ТFебе хвали цDmялатGа ЗемCя!

 

Исусе, ние хвалим Твоята любов!

Дал си за нас Ти Свойта кръв!

 

пр:

 

Извор на жива вода Си, Святи Дух!

Тебе хвалим всички от сърце!

 

пр:

 

Отдаваме Ти почит

Отдаваме Ти пCочит, чест и слAmава!

ИздDmигаме ръцGе към Теб!

ОбичамFе Те, Татко нGаш!

 

Велик Си ТCи, чудеса извършваш ТAmи!

Няма никой като ТDmеб!

Няма нGикой като Теб!

 

Велик Си ТCи, чудеса извършваш ТAmи!

Няма никой като ТDmеб!

Няма нGикой като ТCеб!

 

Облякъл Си ни с хвала

Песента е изпълнена във Fdur

 

AОблякъл СDи ни с хвала и нD4яма унDиние!

Тече мирAото на радосттGа от Твоя трDон!

AОблякъл СDи ни с хвала и нGяма унDиние!

РадосттAа в Теб е сила за мGен, сила за мDен!

 

пр:

В ТвоетGо присъствие ние празнDуваме!

Излял Си СвGятият Си Дух като мощни водопAади!

ОчакванGето вътре в нас, то към ТHmебе е.

Украсяваш нEmи с благодаGт и ще Те хвAалим сега!

 

мост:

АлилDуя и алилGуDя!

Хвалим ТGе със сърцDе и душHm/Aа!

АлилDуя и алилGуDя!

ОблеченGи сме във свAята хвалDа!

 

пр: .......................................................

 

 

Hesed lahem

HHmesed lahFismem vEme shalHmom

med HmElohFismim avEminu Hm

bHme adFismon JeshEmuHma FismamashEmiHmah!

 

Мир, благодат да бъдат с нас

от нашия Бог Отец

и Господа Исуса Помазаника!

 

Тук съм да те хваля

ДойдDе светлинAа, тъмнинGата прогони!

ОтвDори очAите ми ТGи! -> A

ВлDюбен във ТAеб, красотGата Ти гледам,

за ТDебе са мAоите днGи!

 

пр:

ТAук съм да Те хвDаля и да се поклAаням!

Тук съм да Ти кHmажа:" Ти си мой БGог!"

ТAи Си тъй чудDесен, Ти Си тъй прекрAасен,

Ти Си тъй достHmоен - Бог ВелGик!

 

ЦDар ВсемогAъщ в НебесGата прославен

издDигнат над всAичко стоGиш! -> A

ТDи се смирAи, Ти дойдGе на Земята,

живDота Си дAаде за нGас!

 

пр:........................

 

мост:

С живAота СHmи ценGа плати!

На крAъста ТHmи грехGа изтри!

 

пр:......................

 

Боже, велика Е

ДEmевла, барисики мCилост

ко живDоки аменге тудинEmян. -> C/D

Девла, барисики любов

аменге торато ручоргян.

 

пр:   Ко живEmоки тудинян

        и торCато ручоргян

        ико крDъстос страдингян, амEmенге! -> C/D

 

Девла, тут аме молинав

тере слава ме родава.

Девла, тут аме служинав,

саворе тусате овав.

 

пр:...............................

 

Боже, велика Е милостта Ти,

за мене даде Си живота сам!

Боже, велика Е любовта Ти,

за мене стана беден и презрян!

 

пр: Ти живота сам си даде,

       стана беден и презрян

       и на кръста там пострада за мене!

 

Боже, ние тук се молим,

Твойта слава заедно търсим днес!

Боже, ние тук Ти служим,

всички искаме да бъдем с Теб!

 

пр:.....................................

 

 

Духът на Господа Е тук

ДухAът на ГосподEа Е тAук! Алилуя!

ДухDът на ГосподEа Е тAук! Амин!

ДухAът на ГосподEа от НебесAата Е тDук!

ДухAът на ГосподEа Е тAук!   /2

 

Помазанието на Бог Е тук! ..............

 

Славата на Бог е тук!........................

 

Силата на Бог е тук!..........................

 

Изцерението На Бог е тук!.............

 

Исус щe дойде скоро тук!................

 

Господи, Ти отвори в мен

Песента е изпълнена в Еdur

 

ГDосподи, Ти отвори в мен

очAите на сърцето ми,

за да Те вGиждам! За да Те вDиждам!

 

пр: Да виждам ТAеб превизвишHmен,

      СвGетъл и сияещ във слAава!

      ИзлAей още от любовтHmа Си, 

      до като пGеем: " Свят Си, СвAят Си!

 

мост: СвGят Си! Свят Си! СвAят Си! / 3

          Аз виждам Те - СвDят Си!

 

Всеки ден

пр: ГCосподи, мFощен Си в живGота ми!

      ЦCар велик - ТвGойто име слFавя днес!

      ДостCоен Си за пFочест и хвалGение!

      ВладDmееш с мъдрост, мFилост и любGов!

 

СлFавата ТGи Dm обгръща цFялата ЗемCя!

ТFи ни спасGи, Dm Духът Си СвFят за нас излGя!

С надDmежда Те чAmакаме да дDmойдеш за нAmас,

F да ни издGигнеш в НебесCа!

 

пр:........................................

 

мост: ВсAmеки ден аз рDmадвам се в ТAmеб!

           ВсAmеки ден Ти мDmислиш за мAmен!

           ВсAmеки ден живDmея във ТAmеб!

           ПребDmъдвам в Теб и ТGи пребъдваш в мCен!

 

пр:.........................................

 

Искайте и ще ви дам

БлагодарCя Ти, че Си вFинаги със мCен,

че Си вGерен мой БащFа, приятел скCъп! C7

Ти дойдFе за нас, на крGъста ни изкAmупи

и пролFя кръвта Си, мGъртъв бе, възкръсна с мCощ! ->G

 

Цяла вCечност ще Те хвFаля за делCата Ти,

за ЗавGета славен мFежду Теб и мCен - C7

че товFа, което Gискам, ще дадAmеш,

за да слFави БащDmата чрез СинGа!

 

пр: Аз нCяма да спрGа да Ти вFярвам!

      Аз нCяма да спрGа да пAmея за ТFеб,

      защDmото ТGи обещCа:  C7

- FИскайте G и ще ви дCам!  C7

- ТърсFете G и ще намCерите! C7

- ХлFопайте и  GАз ви отвAmоря,

за да Fимате блGагодат и милост нCежна!

.................................... -> Am

/: РDmадост и хвалGа да ви изпCълват!  -> Am :/ 2

                                                          C- за край

 

Всеки миг

DИдвам днAес със Gискрено сърцDе!

ЩастлDив съм Aаз във ТвGоето присAъствие!

РDадвам сAе щом вGиждам ТвоетDо лице!

ИсGус, аз обAичам ТDе!

 

пр: D И всеки мGиг зEmаедно смAе!

      ГласDът Ти гGали душAата ми!

      С ТGеб аз вървAя и вFismиждам Твойте чHmудеса!

      ЦGарството щEmе прогласAя:

 

D "Бог Е тAук! ТDой ни възлGюби

и дEmаде СинAа Си за нDас!

ДAа се строшGи всEmеки хомAот

Gи любовтAа да царDува!"

 

Словото Ти, То е във живота ми

жива вода - река извираща от мен,

която пои всеки жаден за живот!

Исус, аз обичам Те!

 

пр:.......................................................

 

Дойдохме с дух и истина

Дойдохме с дGух и CистинDа при Теб,

да величGаем ТвCоето имGе! ->D

И да се пGоклонCим пред ТвDоя трон -

Ти Си наш БCог, Ти Си наш ЦGар! ->D

 

Небето с нас ликува в този час,

прославя Княза на мира!

Отдаваме Ти почест и хвала,

Твоята Църква Тебе очаква!

 

пр: Ти открGиваш пред нас D Твоята слCава - G

       чудна Cистина за Твойта любGов!

       Исусе, ТEmеб ние обAmичаме,

      Ти Си всCичко за нас в светGа, ГосподDи!

                                          ( за край: О, ГосподGи! )

 

 

Бог със Слово сътвори

балкански аранжимет

 

БEmог със Слово сътворCи света!

Моят БAmог Е ВелHmичествен БEmог!

Да бEmъде светлина! И стCана светлина!

Моят БAmог Е ВелHmичествен БEmог!

 

БAmог простря Небето и звездите!

БHmог събра Земята и водите!

ЧовAmекът сътвори, живот му подари!

Моят БCог Е ВелDичествен БEmог!

 

пр: Моят БCог Е ВелGик и Мощен БDог!

       ВладEmее нCад свDетEmа със мGъдрост и любAmов!

      Той Е МHmощен БEmог!

 

Бог Е Истинен и Справедлив!

Моят Бог Е Величествен Бог!

Бог Е Верен и Е Милостив!

Моят Бог Е Величествен Бог!

 

Бог Е Всемогъщ и Щедър в любовта,

даде Своя Син във жертва за света!

Който повярва, той ще се спаси!

Моят Бог Е Величествен Бог!

 

пр:.................................................

 

Исусе, аз Те обичам

ИсEmусе, аз Те обCичам!

Ти Си светлинAmата на тHози свEmят! -> C/ D

Не мEmога аз лицето Ти да вCидя,

но чAmувствам Твойта мощна ръкHа до мен!

 

пр: Ти ми даваш сCила, даваш мDощ, СпасениEmе!

       Ти ми даваш сCила, даваш мDощ, ХвалениEmе! -> C/ D

 

 

      

Аз очаквам чудеса

АDз очGаквам чудесAа от Бога днеDс!

ДобрDи неща се слGучват с леснинAа и благодA7ат!

БDог мGоже всDичко! ВъзкресGява и мъртвитAе!

АDз очAаквам чA7удеса днDес! -> G / A

 

Аз приемам чудеса от Бога днес!

..........................................................

 

край: ОчDаквам чGудесAа! ОчDаквам блGагодAат!

           ПриDемам чGудесAа! ПриDемам блGагодAат! -> D

 

Аз ще хваля Твойто име

Аз ще хвDаля, хваля, хваля Твойто иGме!

Аз ще хвDаля, хваля, хваля Ел - ШAадай!

Аз ще хвDаля, хваля, хваля Твойто иGме!

Твойто име, ИсAус, за Твойте делDа! -> A

 

.........................................................................

 

Изкупен сDъм! Изкупен сGъм!

БлаговолDението на Бог е върху мAен!

Изкупен сDъм! Изкупен сGъм!

СDилата на БAог работи в мDен! -> A

 

пр: АDлилGуя! АDз съм изкGупен!  / 4

                                                               D

 

Ръка подай ми

СегCа си сам,

в душEmата ти студFено е, прAmазно е,

 Dm а на вън вали

G и всякаш някой плFаче за тCеб! -> G

 

ЧCуй гласа, ИсEmус те вика,

плFаче за теб с тъгAmа на сърцето:

Dm "Аз дадох всичко от Мен,

G за да има смисъл живFота тCи!" -> E

 

пр: Am Ръка подай ми!  "Прости!" - кажи Ми!

    F Ела при Мене G и прегърнCи Ме!

     ЗавFинаги бъдEи Мое детAmе!

 

мост:

G Прощавам всEеки грях и небAmето над тебе ти дFавам,

ЦCарството Dm на Моя БащAmа!

G Живот за вEечността и ЗемAmята в наследство дарFявам!

СCамо E при Мен се върнAmи! -> E

 

пр:.................................................

 

Ти Си верен път

Ти Си вCерен Път в нощта!

Ти Си слDmавна Истина!

Ти Си вGечния Живот!

Исусе, всFичко Си за мCен! -> G

 

Ти Си мCоя Светлина!

Ти Си ПDmастир и Врата!

Ти си ЩGит в пустинята!

Исусе, всFичко Си за мCен! -> E

 

пр:

Защото ТAmи умря на кръста

и извDmика: "Свърши се!",

победGи смъртта и Ада

и възкрCъсна вечно жEив!

 

Направи мAmе дете на Бога

и наслDmедник на живот!

ПодарGи ми всичко Свое,

за да вCидя ТвEоята любAmов! -> E

                                                Am      -> G

 

Чудна нощ

ТCismази нощ в небEето нова звездAа изгрEя

нFismад малък грHmад потънал цEял във тишинCismа, Fism

ангелски хHmор възпDява ЦEаря на светAа!

 

пр:

ЧEудна нощ, СвAята нощ,

СпасDител се родFismи,

за да спасHmи света,

E за теб и за мAен дойде!

 

Сам Исус дойде, оставил дома в Небе,

за да даде живот в замяна на греха,

за да живее всеки с вяра във Сина!

 

пр:...................................................

 

мост:

A А днес чукам АFismз на всякоDе сърце

Fism и който отвHmори ще вечAеря с МEен,

ще му дDам Аз вEечния живAот!

 

пр:.................................................

 

Господ царува

( по Пс. 97 )

 

ГCоспод царува, нFека се радва Земята!

НGека се веселDmят мнFожеството оCстрови!

ГCоспод царува, нFека Го хвалят устата!

И всGички племенDmа да вFидят славата МCу!

 

пр:

ОFблак и мрак са окCоло Него,

прEmавда и съд са оснAmова на престDmола Му!

НFека се радва ЗемGята!

НGека Го хвалят устCата!  ( втория път )

 

мост:

ОCгън отива пред НFего,

изгCаря F враговете МGу!

ИздFигнал е мощна ръкGа

ТFой вървGи напрCед!

 

пр:.............................................

 

Исус ме води за ръка

пр:

C Във смях и радост мFоят Бог се грGижи за мен!

C Когато служа - ТFой Е със мGен!

C Щом имам нужда, мFоят Бог снабдGява я!

ИсFус ме вGоди за ръкCа!

 

ЖивCея с Исус -F Господ СлGавен и Мощен!

Във бCитка за мен F Той врага ми надвCи!

ДFаде ми жиGот изобAmилен и прекрFасен!

ИзвCиквим със глFас на хвалGа!

 

пр:.................................................................

                      ( лъжлив край )

 

мост:

G Аз знам, с тDmебе нещо всFе не вървCи

G и ти се лDmуташ като вFъв лабирGинт!

Ала чFуй това, че моGят Господ Am от любFов

иDmска и тFеб да спасGи!

 

куплет:......................................................

 

пр:............................................................

 

 

С велика любов

С велЕmика любов дойде на Земята,

закDона изпълни, дари свободата,

грехGа ни понесе, на крCъст уHмрЕmя! -> H

 

На третия ден се потресе земята,

възкръсна във слава, възвисен в Небесата,

царува със правда, мир и любов!

 

пр:

ИсЕmус днес те очCаква,

протDегнал ръцете към тебе,

Той вGижда в сърцето нCуждHата тЕmи! -> H

 

Ще търсиш в света любовта на Исуса,

но ще срещнеш омраза, суета и покруса,

далече от Бога няма добро!

 

 Той има за тебе надежда и радост,

живот обновен, в чистота и във святост,

победа над всичко със вяра вземи!

 

пр:.........................................................

 

Има сила, чудотворна мощ

Има сDила, сила, чGудотворна мDощ

във кръвтAа на ХристDа! A

Има сDила, сила, чGудотворна мDощ

във кръвтHmа скъпа нAа АгнецDа! --> A

 

пр:

АDлилуя, аGлилDуя,

има сHmила във кръвтEmа на АгнецAа!

          Hm                            A                      D  --> A

 

мост:

ПомазDание с кръвта,

помазGание с кръвтDа,

помазHmание с кръвтEmа на АгнецAа!

            Hm                         A                      D    --> A

 

Освeщение с кръвта,

освeщение с кръвта,

освещение с кръвта на Агнеца!

 

Победа чрез кръвта,

победа чрез кръвта,

победа чрез кръвта на Агнеца!

 

                 ( куплет )

 

Ти Си живата вода

Святи ДDух, в присъствието ТвAое сме!

Ти изпълваш ни със сGила,

живота Твой е в нDас!  --> A

                                 D

 

Ти Си живата водGа във мен,

непресъхващ иDзвор!

Утешител и ПомGощник,

Ти живееш в мAен!

 

за край -  Святи ДуDх!

 

Псалом 103

музика - И. Антонов

 

БлагослGавяй, душе моя, ГAmоспода

и всичко, щHmо е вътре в мEmен,

нека хвCали СвDятото Му иGме! --> D

БлагослGавяй, душе моя, ГAmоспода

и не забрHmавяй ни еднEmо

от всCичките Му D благодеGяния!

ТHmой Е, Който EmЕ простил

всAmичките ми грGехове!

ИзцерDил Е всGичките ми боAdлести!

ИзкHmупил Е от АAdда душDата ми!

ДарEmяваме със милосGърдие

и благи мAmилости!

ИзпHmълва с благEmа живGота мAmи!

МладосттCа ми подновDява всеки дGен!

 

Shalom Jerushlaim

                  ( мотив )

 

Shalom, shalFom JerushlaDmim!

Shalom, shalGmom JerushlaBim!

Shalom, shalFom JerushlaBim!

Shalom, shalCom JerushlaFim!

 

Любовта блести от трона

ЛюбовтDа блести от трAона

заради ИсGус, чрез ДухDа! --> A

ЛюбовтDа блести от трAона

заради ИсуG / Aс, чрез ДухDа!

 

пр:

Абба, ТAатко, аз пея: "СлGавDа!".

Абба, ТAатко, аGз благодарDя!

Абба, ТAатко, аз пея: "СлGавDа!".

Заради ИсуG / Aс аз благодарDя!

 

Ето, Той Е жив

ЕGтDо, ТCой Е жGив! Христос възкрDъсна,

възкрCъсна от мDъртвитGе! --> D

ТGой разчDупи верCигите на смърттGа!

Христос възкрDъсна, възкрCъсна от мDъртвитGе!

 

ЖивGотът е в Тебе и сEmилата в Тебе,

надCеждата в Тебе, ИсGусDе!

 

ПрослCавям Те с мDоя живG - Edот!

ПрослCавям Tе с сDилата сHи!

Със мCоя живDот, със сEdилата сAmи,

надCеждата мFи е във ТDеб!

 

... ИсGусDе, Те са в ТGеб!

 

 

Без Теб - И. Антонов

Без ТDеб не бGих могъл да вAидя светлинDата!

Без ТDеб не бGих могъл да чAувствам радосттDа!

Без ТDеб не бGих живял и мAиг във свободDата!

Без ТGеб, Исус, A аз бих умрDял!

 

Без Теб не бих могъл да имам мир, надежда!

Без Теб не бих могъл да чувствам любовта!

Без Теб не бих живял и миг във свята правда!

Без Теб, Исус, аз бих умрял!

 

пр:

Със ТGеб живея вAече в НебесDата!

Със ТGеб седя на БAожия престDол!

ЗавGинаги ни свAърза любовтDа Ти! Hm

ОбEmичам Те, ИсAусе, Ти Си ГDоспод мой!

 

мост:

За тHmебе Съм пригAотвил славен дG, Dом!

И всHmичко Аз за тGебе съм напрAавил!

За да иHmмаш ти със МGен щастлив живEmот,

всAеки твой грях Аз Съм забрDавил!

 

пр:.............................................................

 

Поради кръвта на Исус

ПорадDи кръвта на Исус

достъп иGмаме сегAа,

да живDеем смело пред Теб

в СвятGото Ти присъствиAе!

 

ПрAед Твоя трон стоDим

в ПрисGъствието Ти, ВсевDишни!

ПрAед Твоя трон стоDим,

тук сме дGа Ти сAе поклонDим!

 

Аз имам нужда - И. Антонов

ДойдEmох, дойдCох пред ТвAmоя престол,

за да мDога пред Теб H  да се поклонEmя!

ПриближEmих се, приближCих се по-блAmизо до Теб,

за да мDога да гледам с очHи лицEmето Ти!  -> C,D

 

пр:

G Аз имам нужда завDинаги от теб,

за да мCога да дишам H и да живEmея!  -> C,D

G Желая силно с ТDеб да вървя, Исус,

защCото горещо H аз Те обEmичам!

 

Привлече ме, привлече ме с открито сърце,

за да мога с ръце да Те прегърна!

Докосна ме, докосна ме с Твойта любов,

за да мога с уста да Те целуна!

 

пр:.............................................................

 

Наш Бог - Chris Tomlin

ПревEmърна във вCино водGа!

ОтвEmори очCите на слGяп!

Няма нAmикой като ТDеб!

 

Във мрEmака изгрCя светлинGа!

ИздEmигна ни ТCи от калтGа!

Няма нAmикой като ТDеб!

 

пр:

ГEmоспод е силен, вCерен Спасител!

НGад всяко име висDоко издигнат!

ТEmой изцерява, оCсвобождава!

Той Е БGог, наш БDог!

 

мост:

Em Щом Бог Е откъм нас, Cкой може да е против?

G Щом Бог Е откъм нас, D кой може да ни спре?

Em Щом Бог Е откъм нас, Cкой може да е против?

G Щом Бог Е откъм нас, D кой може да ни спрEm, Cе? G,

D Кой може да ни спрEm, Cе? G, D

 

 

пр:...........................................................................

 

Над всичко Си

G Над всяка сCила,D над всяка влGаст,

над всичко жCиво сътворDено до сегGа,H

над всяка мEmъдрост и знDание в човCекGа

ТAmи бе тук създCавайки светDа!

 

Над всяко царство, над всеки трон,

над всяко чудо познато на света,

дори ицялото богатство на Земята

 не може днес със Теб да се сравни!

 

пр:

РазпGънат БCе, полDожен в гроб студGен!

Ти умрCя отхвDърлен и презрGян

като рEmоза стDъпкана в прасттCа!G

Ти взHе срамAmа G вмHесто мCен!

 

D Над всичко СGи!

 

 

Царувай в мен

A Над цялатEа ЗемDя царEуваш ТAи,

над всяка плEанинDа, над залезEа красAив

и моятEа хвалDа и ,Боже, мEоя вHmик

е, че царDуваш в мEене ТAи!

 

пр:

A ЦарEувай в мDен със сEила ТAи,

над всеки нEов мой дDен, над моитEе мечтAи!

ВсичкEо във мDен владEееш ТHmи -

царувай в мDен завEинагAи!

 

Нека всичко в мен, всичко в моя път

отразява Теб и Твойта красота!

Изпълваш Ти всичките ми дни -

царувай в мен завинаги!

 

пр:.........................................................

 

Татко, не зная как

ТEmатко не зная как съм успял

да съществDувам и да не познавам

ТвCоята закрила и любHящите Ти грижи!

Но сегEmа аз съм Твое дете

и приDет съм в Tвоето семейство

и нCикога няма да бъда сам,

защHото, Татко, Ти Си до мен!

 

пр:

Ще пEmея хвалAmа на Теб, ИсDусе,

хвалGа на Теб, ИсCусе,

за ТвAmоята любHов, завH7инаги!

 

Боже, Ти Си мой Бог - Пс.63

БDоже, ТAи Си мHmой Бог! G,A

D На ранинAа Те тHmърся, ИсGусAе!

D Душата мAи жадHmува за ТGебAе,

D плътта ми ТAе очHmаква G,A

в еднDа богAата,Hm плодорGоднAа,

D благословAена земHmя!

Em Устните ми ще Те хвAалят, ИсDусе! G,A

 

ТакDа съм се взAирал във ТHmебе

във СветGилищAето,

зDа да видя ТвAоята сHmила и слGавAа,

понDеже A ТвоетHmо милосGърдAие е

пDо- A желателнHmо и от живGотAа!

Em Устните ми ще Те хвAалят, ИсDусе! G,A

 

ТакDа ще Те блAагослHmавям

до катGо съм жAив!

В ТвDоето иAме ще издHmигам ръцGете сAи!

КатDо от тлъстинAа ще се насHmити душGата мAи

и с рDадостни устни щAе те словослHmовят устGата мAи!

Em Устните ми ще Те хвAалят, ИсDусе! G,A

 

КогEmато си спDомням за ТGебе, ИсAусе,

D на постGелката сAи!

РEmазмишлDявам за ТGебе, ИсAусе,

D във нGощните стрAажи!

ПонDеже Ти Си бGил пAомощ на мDен

Dи под сGянката на ТвAоите крилDе

ще се рGадвам! Ще се рAадвам!

 

Кой е като Бог - П. Уйлбър (превод)

КEmой е като Бог C - няма дрDуг!

КEmой е като Бог - Той Е сCилен и мDощен!

КEmой е като Бог C - няма дрDуг!

СтанCете и отдHайте хвалEmа!

 

Хвалете ГAmо, славете ГEmо -

HТой Е достоен за слEmава!

От изгревAmа на слънцето чEmак до залеза -

AmТой Е достоен за хвалHа!

 

СтанEmете, хвалете, отдCайте Му слDава / 3

CТой Е достоен за хвалHа!

 

Ти Си верен, Господи

ТAmи Си вDmерен, ГосподGи

и аз на ТEmебе уповAmах -

Мощен БFог и вGечния ОтAец!

ТвAmойто СлDmово вярно Gе

и както тEmуй що обещAmа -

СловотFо Ти трGае вечно, БAоже!

 

пр:

Ти Си вFерен, вGерен - Твойта мEmилост няма крAmай!

И дFажe този свGят да не сEmъществува вAече -

Ти Си чFуден Бог, ЦGар велик, мAmощен Си!

Бог ЕFова - "Аз СGъм, КAойто Съм!

 

Песни за сваляне

(Десен бутон и "Save as...")      Новите песни са най- долу!!!